Regulamin płatności

Zapewniamy możliwość zrealizowania transakcji za pomocą kart płatniczych VISA i Mastercard.

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

REGULAMIN PŁATNOŚCI
SERWISU EDOLANDO.COM

§ 1

 1. Regulamin płatności określa warunki i zasady płatności na rzecz spółki Edolando Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź. (dalej: Operator), NIP 729-273-27-41, REGON: 385070166 z tytułu usług (dalej Usługi) realizowanych za pośrednictwem serwisu Edolando.com (dalej: Serwis) na rzecz użytkowników Serwisu (dalej: Użytkownicy). Pojęcie ,,Użytkownicy’’ stosowane w Regulaminie płatności oznacza zarówno osoby, które dokonały Rejestracji, jak i osoby niezarejestrowane w Serwisie, dokonujące płatności za jedną bądź kilka Usług oferowanych przez Operatora.

 2. Obsługa płatności realizowanych na rzecz Operatora przez Użytkowników z tytułu korzystania przez nich z Usług oferowanych w Serwisie realizowana jest za pośrednictwem systemów PayU ( www.payu.pl ), PayPal ( www.paypal.com ) lub Dotpay (www.dotpay.pl) dalej określanych jako Systemy płatności.

 3. Przekierowanie do wskazanego w § 1 ust. 2 Systemu płatności następuje poprzez kliknięcie na odpowiedni link w Serwisie.

 4. Zasady i warunki świadczenia przez Operatora Usług na rzecz Użytkowników, w tym także pojęcia wykorzystane w Regulaminie płatności, wyjaśnione zostały w regulaminie korzystania z serwisu edolando.com (dalej: Regulamin), dostępnym pod adresem www.edolando.com/regulamin-serwisu

§ 2

 1. W ramach wskazanych w § 1 ust. 2 Systemów płatności dostępne są następujące metody płatności:

  1. PayU:

   1. płatności elektroniczne przelewami automatycznymi (w tym BLIK),

   2. płatności elektroniczne przelewami tradycyjnymi,

   3. karty płatnicze (w tym portfele cyfrowe Visa Checkout i MasterPass).

  1. PayPal

   1. saldo,

   2. karta debetowa lub kredytowa,

  1. Dotpay:

   1. pay-by-link

   2. karty płatnicze,

   3. BLIK

 1. Szczegółowy opis metod płatności wskazanych w § 2 ust. 1 lit. a) Regulaminu płatności, a także dokumentacja regulująca zasady świadczenia usług przez PayU, znajduje się pod adresem https://www.payu.pl/regulaminy

 2. Szczegółowy opis metod płatności wskazanych w § 2 ust. 1 lit. b) Regulaminu płatności, a także dokumentacja regulująca zasady świadczenia usług przez PayPal, znajduje się pod adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/servicedescription-full?locale.x=pl_PL#1

 3. Szczegółowy opis metod płatności wskazanych w § 2 ust. 1 lit. c) Regulaminu płatności, a także dokumentacja regulująca zasady świadczenia usług przez Dotpay, znajduje się pod adresem https://www.dotpay.pl/metody-platnosci/

 4. Płatność za Usługi oferowane w Serwisie może nastąpić za pośrednictwem jednego ze wskazanych w § 1 ust. 2 Regulaminu płatności Integratorów płatności, przy czym Operator zastrzega, że Płatność za część Usług może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Integratora płatności wskazanego przez Operatora. W razie zaistnienia takiej sytuacji, zostanie ona wskazana w opisie Usługi.

 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieudostępnienie przez Integratora płatności którejś z metod płatności wskazanych w § 2 ust. 1 Regulaminu płatności lub ograniczenie jej dostępności do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu lub do konkretnego Trenera.

§ 3

 1. Wartość transakcji realizowanych przez Użytkowników wynika z Cennika ustalonego przez Operatora.

 2. Do każdej transakcji każdorazowo doliczany jest podatek od towarów i usług w stawce wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.

 3. Użytkownicy nie ponoszą jakichkolwiek dodatkowych opłat w związku z korzystaniem z przyjętych przez Operatora Systemów płatności.

 4. Operator przewiduje możliwość dokonania płatności w następujących walutach: polski złoty, euro, dolar amerykański, funt brytyjski. Operator zastrzega, że Płatność za część Usług może nastąpić w jednej bądź kilku ze wskazanych walut. W razie zaistnienia takiej sytuacji, zostanie ona wskazana w opisie Usługi.

§ 4

 1. Prawidłowa realizacja płatności przez Użytkowników jest podstawą uzyskania przez nich dostępu do Usług oferowanych przez Operatora.

 2. Wyłącznie Użytkownicy ponoszą negatywne konsekwencje związane z błędną realizacją płatności z przyczyn, za które zarówno Operator, jak i podmiot wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu płatności, odpowiedzialności nie ponoszą.

 3. Użytkownicy nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nieterminowe zrealizowanie płatności, jeśli wynika to z przyczyn obciążających Operatora i/lub podmioty wskazane w § 1 ust. 2 Regulaminu płatności. Wystąpienie takiej sytuacji stanowi podstawę do wszczęcia przez Użytkownika postępowania reklamacyjnego.

 4. Niezrealizowanie lub nieterminowe zrealizowanie płatności powodowane siłą wyższą jest traktowane jako okoliczność, na którą żadna strona nie miała wpływu i nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami względem Operatora, z wyłączeniem roszczenia o zwrot uiszczonej przez Użytkownika kwoty.

§ 5

 1. W przypadku uznania przez Użytkownika, iż z przyczyn od niego niezależnych, pomimo dokonania prawidłowej płatności na rzecz Operatora celem uzyskania dostępu do wybranej Usługi, nie otrzymał do niej dostępu, przysługuje mu uprawnienie do wszczęcia procedury reklamacyjnej.

 2. Procedura reklamacyjna ma na celu usunięcie zaistniałej nieprawidłowości, jej skutków oraz naprawienie ewentualnej szkody, którą mógł ponieść Użytkownik.

 3. Zasady regulujące procedurę reklamacyjną opisane zostały w Regulaminie i stosuje się je odpowiednio do kwestii związanych z niezrealizowaniem, nieterminowym zrealizowaniem lub innymi nieprawidłowościami związanymi z płatnościami dokonywanymi przez Użytkowników na rzecz Operatora, przy czym Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Integratora płatności.

 4. Jeśli przyczynę reklamacji stanowi działanie lub zaniechanie podmiotu (podmiotów) wskazanego w § 1 ust. 2 Regulaminu płatności, Operator przekaże reklamację do rozpatrzenia temu podmiotowi. W takiej sytuacji reklamacja rozpoznana zostanie w oparciu o regulacje wewnętrzne Integratora płatności, a Operator poinformuje Użytkownika o sposobie jej rozpoznania.

§ 6

 1. Korzystanie z usług Operatora, w tym także dokonanie płatności na jego rzecz, oznacza akceptację postanowień Regulaminu płatności oraz innych wewnętrznych aktów wprowadzonych przez Operatora, regulujących korzystanie przez Użytkowników z oferowanych przez niego Usług, w tym w szczególności Regulaminu Serwisu i Polityki prywatności, a w odniesieniu do Trenerów także Regulaminu Dostawców.

 2. Korzystanie z Systemów płatności opisanych w Regulaminie płatności oznacza akceptację regulaminów wprowadzonych przez podmioty obsługujące płatności. Dotyczy to zarówno regulaminów, do których zawarte zostały odniesienia w Regulaminie płatności, jak i innych aktów wewnętrznych wprowadzonych przez PayU, PayPal i Dotpay.

 1. W przypadku uznania przez Operatora, iż Regulamin płatności wymaga modyfikacji, Operator wprowadzi niezbędne zmiany do jego treści, o czym Użytkownicy poinformowani zostaną poprzez wysłanie stosownej informacji na wskazane przez nich podczas Rejestracji adresy mailowe, co najmniej siedem dni przed planowanym wprowadzeniem modyfikacji. Operator informuje iż wprowadzenie zmian w treści Regulaminu płatności może być również spowodowane wymogami stawianymi przez podmioty wskazane w § 1 ust. 2 Regulaminu płatności.