fbpx

Regulamin płatności

Zapewniamy możliwość zrealizowania transakcji za pomocą kart płatniczych VISA i Mastercard.

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

REGULAMIN PŁATNOŚCI
SERWISU EDOLANDO.COM

§ 1

1. Regulamin płatności, warunki i zasady płatności na rzecz spółki Rdeo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa (dalej: Operator), NIP 525-256-02-15, REGON: 146780855 z tytułu usług (dalej Usługi) realizowanych za pośrednictwem serwisu Edolando.com (dalej: Serwis) na rzecz użytkowników Serwisu (dalej: Użytkownicy).

2. Obsługa płatności realizowanych na rzecz Operatora przez Użytkowników z tytułu korzystania przez nich z Usług oferowanych przez Serwis realizowana jest za pośrednictwem systemów Dotpay (www.dotpay.pl) lub PayPal (www.paypal.com).

3. Przekierowanie do jednego ze wskazanych w § 1 ust. 2 systemów (dalej: System płatności) następuje poprzez kliknięcie na odpowiedni link w Serwisie.

4. Zasady i warunki świadczenia przez Operatora Usług na rzecz Użytkowników, w tym także pojęcia wykorzystane w Regulaminie płatności, wyjaśnione zostały w regulaminie korzystania z serwisu edolando.com (dalej: Regulamin), dostępnym pod adresem https://edolando.com/regulamin-platnosci .

§ 2

1. W ramach wskazanych w § 1 ust. 2 Systemów płatności dostępne są następujące metody płatności:

a) Dotpay:

i. szybkie przelewy online,

ii. karty płatnicze;

b) PayPal:

i. saldo,

ii. karta debetowa lub kredytowa.

2. Szczegółowy opis wyżej wskazanych metod płatności znajduje się:

a) w zakresie metod płatności wskazanych w § 2 ust. 1 lit. a) pkt i. Regulaminu płatności –

https://www.dotpay.pl/szybkie-przelewy-online

b) w zakresie metod płatności wskazanych w § 2 ust. 1 lit. a) pkt ii. Regulaminu płatności – https://www.dotpay.pl/karty-platnicze

c) w zakresie metod płatności wskazanych w § 2 ust. 1 lit. b) pkt i. i pkt ii. Regulaminu płatności – https://www.paypal.com/pl/selfhelp/article/jakie-mam-dost%C4%99pne-formy-p%C5%82atno%C5%9Bci-faq1754

3.Treść regulaminu opisującego zasady płatności przy skorzystaniu z metod wskazanych w § 2 ust. 1 lit. a) Regulaminu płatności znajduje się pod adresem: https://www.dotpay.pl/dokumenty-formalne

4.Treść regulaminu opisującego zasady płatności przy skorzystaniu z metod wskazanychw § 2 ust. 1 lit. b) Regulaminu płatności znajduje się pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/servicedescription-full

§ 3

1. Wartość transakcji realizowanych przez Użytkowników wynika z Cennika ustalonego przez Operatora.

2. Do każdej transakcji każdorazowo doliczany jest podatek od towarów i usług w stawce wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.

3. Użytkownicy nie ponoszą jakichkolwiek dodatkowych opłat w związku z korzystaniem z przyjętych przez Operatora Systemów płatności.

§ 4

1. Prawidłowa realizacja płatności przez Użytkowników jest podstawą uzyskania przez nich dostępu do Usług oferowanych przez Operatora.

2. Wyłącznie Użytkownicy ponoszą negatywne konsekwencje związane z błędną realizacją płatności z przyczyn, za które zarówno Operator, jak i podmioty wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu płatności, odpowiedzialności nie ponoszą.

3. Użytkownicy nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nieterminowe zrealizowanie płatności, jeśli wynika to z przyczyn obciążających Operatora i/lub podmioty wskazane w § 1 ust. 2 Regulaminu płatności. Wystąpienie takiej sytuacji stanowi podstawę do wszczęcia przez Użytkownika postępowania reklamacyjnego.

4. Niezrealizowanie lub nieterminowe zrealizowanie płatności powodowane siłą wyższą jest traktowane jako okoliczność, na którą żadna strona nie miała wpływu i nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami względem Operatora, z wyłączeniem roszczenia o zwrot uiszczonej przez Użytkownika kwoty.

§ 5

1. W przypadku uznania przez Użytkownika, iż z przyczyn od niego niezależnych, pomimo dokonania prawidłowej płatności na rzecz Operatora celem uzyskania dostępu do wybranej Usługi, nie otrzymał do niej dostępu, przysługuje mu uprawnienie do wszczęcia procedury reklamacyjnej.

2. Procedura reklamacyjna ma na celu usunięcie zaistniałej nieprawidłowości, jej skutków oraz naprawienie ewentualnej szkody, którą mógł ponieść Użytkownik.

3. Zasady regulujące procedurę reklamacyjną opisane zostały w Regulaminie i stosuje się je odpowiednio do kwestii związanych niezrealizowaniem, nieterminowym zrealizowaniem lub innymi nieprawidłowościami związanymi z płatnościami dokonywanymi przez Użytkowników na rzecz Operatora.

§ 6

1. Korzystanie z usług Operatora, w tym także dokonanie płatności na jego rzecz, oznacza akceptację postanowień Regulaminu płatności oraz innych wewnętrznych aktów wprowadzonych przez Operatora, regulujących korzystanie przez Użytkowników z oferowanych przez niego Usług, w tym w szczególności Regulaminu i Polityki prywatności.

2. Korzystanie z Systemów płatności opisanych w Regulaminie płatności oznacza akceptację regulaminów wprowadzonych przez podmioty obsługujące płatności. Dotyczy to zarówno regulaminów, do których zawarte zostały odniesienia w Regulaminie płatności, jak i innych aktów wewnętrznych wprowadzonych przez te podmioty.

  1. W przypadku uznania przez Operatora, iż Regulamin płatności wymaga modyfikacji, Operator wprowadzi niezbędne zmiany do jego treści, o czym poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Serwisu. Zmiany wejdą w życie po siedmiu dniach od dnia poinformowania o tym fakcie Użytkowników poprzez wysłanie stosownej informacji na wskazane przez nich podczas Rejestracji adresy mailowe.

    Operator informuje iż wprowadzenie zmian w treści Regulaminu płatności może być również spowodowane wymogami stawianymi przez podmioty, o których mowa w §

    2 ust. 1 Regulaminu płatności.