fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU EDOLANDO.COM


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejsza Polityka prywatności posługuje się pojęciami wprowadzonymi i wyjaśnionymi w Regulaminie Edolando.com (dalej: Regulamin), które w niniejszym dokumencie mają tożsame znaczenie jak we wskazanym Regulaminie, dostępnym pod adresem https://edolando.com/polityka-prywatnosci, chyba że w Polityce prywatności wprost wskazane zostało inne znaczenie.

 2. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych Operatorowi, dalej zwanym także Administratorem danych, przez Użytkowników będących osobami fizycznymi, które przetwarzane są w celach innych niż przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Za każdym razem, kiedy w Polityce prywatności jest mowa o Użytkownikach, niezależnie od roli, w jakiej występują – Biznes lub Trener, należy przez to rozumieć wyłącznie osoby fizyczne, które przekazały dane osobowe w celu umożliwienia Administratorowi danych świadczenia na ich rzecz Usług oferowanych przez Serwis.

 3. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych Administratorowi danych przez Uczestników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu.

 4. Niniejsza Polityka prywatności określa także zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Uczestników przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu.

 5. Dane osobowe Użytkowników i Uczestników przetwarzane są zgodnie przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz przepisami krajowymi uchwalonym w wykonaniu lub w związku z RODO .

 6. Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla Użytkowników i Uczestników.§ 2
DANE OSOBOWE


 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe udostępniane przez Użytkowników i Uczestników podczas Rejestracji w Serwisie, w celu korzystania z Usług oferowanych przez Administratora danych. Administrator danych przetwarza następujące dane udostępnione mu przez Użytkowników i Uczestników: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz adres e-mail, kraj (dalej: Dane osobowe).

 2. Administratorem danych osobowych jest spółka Rdeo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa.

 3. Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem: poczty elektronicznej – info@edolando.com,

 4. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Ewa Pisarska (dalej: IOD). Użytkownicy mogą skontaktować się z IOD za pośrednictwem: poczty elektronicznej – privacy@edolando.com

 5. Odbiorcą Danych osobowych jest spółka GroMar sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź, z którą Administrator danych współpracuje w celu realizacji części Usług oferowanych przez Serwis.

 6. Odbiorcą danych osobowych jest spółka ClickMeeting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk, z którą Administrator danych współpracuje w celu realizacji części Usług oferowanych przez Serwis. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta ze spółką ClickMeeting sp. z o.o. przewiduje możliwość dokonania dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 7. ClickMeeting sp. z o.o., jako podmiot przetwarzający, może dokonać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych do państwa trzeciego, to jest poza Europejski Obszar Gospodarczy, w celu realizacji usług oferowanych przez Serwis.

 8. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie zebranych Danych osobowych Użytkowników i Uczestników innemu podmiotowi w oparciu o zawartą z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (odbiorca danych), przy czym podmioty te zobowiązane zostaną do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa, w szczególności nieudostępniania Danych osobowych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania organizacyjnych, technicznych i fizycznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych.

 9. Administrator danych w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonej usługi i użyteczności oraz optymalizacji Serwisu może korzystać z zewnętrznych narzędzi analitycznych na zasadzie zautomatyzowanego zbierania części danych o użytkownikach Serwisu m.in. za pomocą narzędzi typu: smsapi, google analytics, userengage.com

 10. Na stronach internetowych tych narzędzi są udostępnione regulaminy, polityki prywatności oraz inne dokumenty wewnętrzne, z którymi użytkownicy Serwisu mogą się zapoznać i których treści akceptują, akceptując niniejszy Regulamin.

 11. Użytkownik może zgłosić do Operatora prośbę o usunięcie części zewnętrznych narzędzi, przy czym prośba ta nie jest dla Operatora wiążąca, a o finalnej decyzji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową.§ 3


 1. Administrator danych przetwarza Dane osobowe Użytkowników i Uczestników wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

 2. Przykładowy katalog Usług świadczonych w ramach Serwisu został wskazany w § 4 ust. 1-5 Regulaminu.

 3. Udostępnienie Danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla udzielenia Użytkownikom i Uczestnikom dostępu do wybranych przez nich Usług oferowanych przez Administratora danych w ramach Serwisu.

 4. Dane osobowe Użytkowników dokonujących Rejestracji ze Strony Trenera, ograniczone do numeru telefonu i adresu e-mail, zostaną przekazane Trenerowi w celu umożliwienia mu nawiązania kontaktu z tym Użytkownikiem. Podstawą dla przetwarzania wskazanych Danych osobowych jest zgoda Użytkownika, którego dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 5. Niezależnie od treści postanowienia zawartego w § 3 ust. 4, udostępnienie Danych osobowych jest niezbędne między innymi w celu:

 1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 2. wywiązania się przez Administratora danych z obowiązków rachunkowych powstałych w przypadku świadczenia na rzecz Użytkowników i Uczestników odpłatnych usług – art. 6 ust. 1 lic. c) RODO.

 1. W przypadku wyrażenia przez Użytkowników dodatkowej i dobrowolnej zgody, ich Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z usługami oferowanymi przez Administratora danych. W przypadku wyrażenia zgody, Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych chwili do jej cofnięcia, co może nastąpić w każdym czasie, w sposób wskazany w § 3 ust. 8. Podczas przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych Administrator danych respektuje wszelkie uprawnienia kontrolne przysługujące Użytkownikom, które mogą być realizowane w sposób i na zasadach wskazanych w § 4 ust. 1-5.

 2. W przypadku wyrażenia przez Użytkowników dodatkowej i dobrowolnej zgody, ich dane osobowe mogą być wykorzystane w celu przekazania informacji handlowych na temat usług oferowanych przez Administratora danych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w formie wiadomości tekstowych (sms) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, na temat usług oferowanych przez Rdeo sp. z o.o. W przypadku wyrażenia zgody, informacje handlowe będą przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej do chwili jej cofnięcia, co może nastąpić w każdym czasie, w sposób wskazany w § 3 ust. 8. Wykorzystując Dane osobowe w celu przekazania informacji handlowych w sposób wskazany powyżej, Administrator danych respektuje wszelkie uprawnienia kontrolne przysługujące Użytkownikom, które mogą być realizowane w sposób i na zasadach wskazanych w § 4 ust. 1-5.

 3. Zgody wyrażone przez Użytkowników, o których mowa w § 3 ust. 6 i 7, mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email info@edolando.com

 4. W ramach Serwisu prowadzone są działania mające na celu automatyczne dopasowanie treści do przewidywanych zainteresowań i potrzeb Użytkowników i Uczestników, do których wykorzystywane są Dane osobowe oraz kompetencje udostępnione przez Użytkowników i Uczestników – profilowanie. Jednocześnie Administrator danych informuje, iż w ramach Serwisu nie dokonuje profilowania, na podstawie którego podejmowane są decyzje wywołujące skutki prawne dla Użytkowników i Uczestników lub w inny istotny sposób wpływające na ich sytuację prawną.

 5. Administrator danych korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Decyzje, które podejmowane są w sposób zautomatyzowany dotyczą profilowania, które wykonywane jest na podstawie posiadanych danych, w szczególności dotyczących świadczonych usług, informacji pozyskanych za pomocą plików cookie, w tym także danych transmisyjnych i danych o lokalizacji.

 6. W przypadku wyrażenia przez Użytkowników zgód, o których mowa w § 3 ust. 6 i 7, profilowanie będzie mogło mieć wpływ na oferty marketingowe oraz informacje handlowe, jakie Użytkownicy będą otrzymywać od Administratora danych.

 7. W przypadku udostępnienia Danych osobowych wyłącznie w celu uzyskania dostępu do wybranych Usług oferowanych przez Administratora danych za pośrednictwem Serwisu, Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny dla prawidłowego realizowana tychże Usług, chyba że Użytkownik i/lub Uczestnik wyrażą zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez nich Danych osobowych także po zakończeniu świadczenia na ich rzecz Usług przez Administratora danych.

 8. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.§ 4

PRAWO KONTROLI


 1. Każdemu Użytkownikowi i Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania.

 2. Administrator danych respektuje wszelkie uprawnienia przysługujące Użytkownikom i Uczestnikom, w tym w szczególności prawo żądania aktualizacji Danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia, które mogą być realizowane przez Użytkowników i Uczestników w dowolnym momencie, chyba że ich realizację uniemożliwiają obowiązujące przepisy prawa.

 3. Użytkownikom i Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach RODO, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz przeniesienia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 4. Uprawnienia wskazane w § 4 ust. 2 i 3 mogą być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres info@edolando.com

 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu Użytkownikowi i Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.§ 5
BEZPIECZEŃSTWO


 1. Administrator danych stosuje odpowiednie organizacyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę Danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

 2. Administrator danych zapewnia, że dostęp do Danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.§ 6
PLIKI COOKIES


 1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie wyłącznie za zgodą Użytkownika, wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu elektronicznym, wykorzystywanym przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celach statystycznych i funkcjonalnych

 3. Na stronie Serwisu używane są dwa rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

 2. stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

 1. Serwis wykorzystuje również dane w LocalStorage i SessionStorage (wygasa po zamknięciu sesji/przeglądarki).

 2. Ograniczenia lub wyłączenie przez Użytkownika stosowania plików cookies jest możliwe w każdym czasie, jednak będzie miało negatywny wpływ na niektóre funkcje dostępne w Serwisie lub całkowicie uniemożliwi jego poprawne wyświetlenie i działanie. W celu zachowania pełnej możliwości korzystania z Usług, Administrator danych zaleca niedokonywanie modyfikacji w ustawieniach cookies.§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1-08-2019 roku.

 2. Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 3. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, Administrator danych każdorazowo poinformuje Użytkowników i Uczestników o tym fakcie poprzez zamieszczenie informacji o zmianach na stronie internetowej Serwisu. Stosowna informacja pojawi się z przynajmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem wprowadzenia w życie zmian w treści Polityki prywatności.