REGULAMIN DLA DOSTAWCÓW SZKOLEŃ
SERWISU EDOLANDO.COM

 

§ 1

 

  1. Niniejszy Regulamin dla dostawców szkoleń (dalej: Regulamin Dostawców) określa podstawowe warunki i zasady współpracy pomiędzy Użytkownikami oferującymi Szkolenia w Serwisie a Edolando.com.
  2. Regulamin Dostawców posługuje się pojęciami wprowadzonymi i wyjaśnionymi w Regulaminie Edolando.com (dalej: Regulamin), które w niniejszym dokumencie mają tożsame znaczenie jak we wskazanym Regulaminie, dostępnym pod adresem https://edolando.com/regulamin-serwisu/, chyba że w Regulaminie Dostawców wprost wskazane zostało inne znaczenie.
  3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Dostawców zastosowanie mają postanowienia innych aktów wewnętrznych Edolando.com, w tym w szczególności postanowienia Regulaminu.
  4. § 2

   1. Użytkownik chcący oferować Szkolenia w Serwisie, w toku dokonywania rejestracji zobowiązany jest do udzielenia zgodnych z prawdą informacji na temat:
    1. posiadanego doświadczenia w realizowaniu szkoleń,
    2. ilości oferowanych szkoleń,
    3. ilości uczestników, dla których zrealizowane zostały oferowane szkolenia,
    4. grupy docelowej oferowanych szkoleń,
    5. typu oferowanych szkoleń.
   2. Użytkownik oferujący Szkolenia w Serwisie oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem pozwalającymi mu tworzyć wysokiej jakości materiały edukacyjne, z których inni Użytkownicy będą mogli korzystać za pośrednictwem Serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem (dalej: Szkolenia).
   3. § 3

     

     1. Użytkownik oferujący Szkolenia (lub Szkolenie) w Serwisie ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich treść, w tym w szczególności za zawartość merytoryczną.
     2. Użytkownik oferujący Szkolenia (lub Szkolenie) w Serwisie zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności podczas ich tworzenia Szkoleń, zarówno pod względem ich zawartości merytorycznej, jak i w aspekcie wizualnym i technicznym.
     3. Przed udostępnieniem Szkolenia w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest:
       1. uzupełnić dane w Panelu Sklepu dla celów rozliczeniowych pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem,

       2. podpisać stosowną umowę z Integratorem płatności, wypełniając odpowiedni formularz dostępny w Panelu Sklepu,

       3. umieścić w opisie szkolenia następujące informacje, zwane Cechami:

      1. cena Szkolenia,

      2. czas trwania Szkolenia,

      3. data odbycia Szkolenia (dotyczy Szkoleń stacjonarnych),

      4. urządzenia końcowe, na których dostępne będzie Szkolenie – desktop, mobile lub tablet,

      5. format Szkolenia – ebook, podcast, prezentacja, SCORM, testy/ankiety, VR/AR, webinar, video lub załączniki,

      6. język Szkolenia,

      7. kompetencje, które rozwija Szkolenie,

      8. lokalizacja Szkolenia (dotyczy Szkoleń stacjonarnych),

      9. metoda płatności za Szkolenie,

      10. Okres dostępności Szkolenia – domyślny Okres dostępności Szkolenia wynosi jeden rok kalendarzowy od dnia dokonania Płatności przez Użytkownika, przy czym Użytkownik oferujący Szkolenie może wskazać inny okres czasu; Edolando.com zastrzega sobie możliwość określenia minimalnych i maksymalnych ram czasowych Okresu dostępności Szkolenia, które będą dla Użytkownika oferującego Szkolenie wiążące,

      11. poziom Szkolenia – podstawowy, średniozaawansowany lub zaawansowany.

      12. typ Szkolenia – online, stacjonarne lub online + stacjonarne,

      13. usługi dodatkowe – konferencja, konsultacja lub szkolenie na zamówienie,

      14. zakres pakietu – business, ninja lub pro

      15. Użytkownik udostępniający Szkolenie – Użytkownik ten występować może wyłącznie pod własnym imieniem i nazwiskiem.

       1. Zdefiniowania danego Szkolenia na Platformie i odpowiedniego powiązania go w Panelu Sklepu, dzięki czemu właściwy produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi po jego nabyciu. Wybrane usługi mogą nie być powiązane pomiędzy Panelem Sklepu a Panelem Platformy, ale wymagana jest na to zgoda Operatora. Zdefiniowany obiekt Szkoleniowy w Panelu Platformy powinien mieć włączoną usługę zbierania opinii od Użytkowników.

     4. Niezależnie od obowiązku uzupełnienia Cech Szkolenia, Użytkownik oferujący Szkolenie zobowiązany jest także do sformułowania jego zwięzłej agendy, w szczególności dotyczącego zawartości merytorycznej, oraz przygotowania wersji demo (trial). Opis powinien być sformułowany w sposób umożliwiający Użytkownikom powzięcie informacji na temat najistotniejszych aspektów Szkolenia. W przypadku nieprzygotowania lub niedostarczenia przez Użytkownika oferującego Szkolenie wersji demo do chwili jego Publikacji, Operator będzie uprawniony, ale nie zobowiązany, do umieszczenia w Serwisie przygotowanej przez siebie wersji demo tego Szkolenia.
     5. Użytkownik oferujący Szkolenie zobowiązany jest to udzielania odpowiedzi na pytania innych Użytkowników lub Operatora dotyczące oferowanego przez niego Szkolenia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu i jakości świadczenia Usług na rzecz Użytkowników i pełnego wyjaśnienia zawartych w pytaniu wątpliwości.
     6. Użytkownik oferujący Szkolenie zobowiązany jest do rzetelnego dokumentowania sprzedanych Szkoleń w Panelu Sklepu, w szczególności w zakresie ilości sprzedanych Szkoleń, ich cen, ewentualnych Rabatów oraz Użytkowników, którzy zakupili Szkolenia, a także zorganizowania i przeprowadzenia sprzedanego Szkolenia stacjonarnego w sposób zgodny z jego opisem. Niezależnie od wskazanych obowiązków, każdorazowo przy sprzedaży Szkolenia Użytkownik, który je zaoferował, zobowiązany jest do wystawienia dokumentu sprzedaży zgodnego z obowiązującymi przepisami, w oparciu o dane Użytkownika, które zostaną mu przekazane przez Operatora. Edolando.com uprawnione jest do wskazania innych materiałów niż wyżej wymienione, do uwzględnienia których zobowiązany będzie Użytkownik oferujący Szkolenie, jak również do niezwłocznego przekazania Edolando.com dodatkowych informacji na każde zgłoszone żądanie, a także, w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia niezbędnych informacji lub wyjaśnień.
     7. Akceptacja Publikacji Szkolenia w Sklepie przez Operatora jest możliwa tylko i wyłącznie po poprawnym przygotowaniu opisów Szkolenia i opisów firmy i Użytkownika oferującego Szkolenie. Użytkownik wyraża zgodę, aby Operator w ramach poprawności przygotowanego szkolenia i jego konfiguracji mógł obejrzeć zdefiniowane szkolenie w Panelu Platformy.
     8. Publikacja Szkolenia przez Użytkownika stanowi zgodę na oferowanie tego Szkolenia w Serwisie w sposób i na zasadach ustalonych w Regulaminie Dostawców oraz Regulaminie Serwisu, przy czym nie powoduje przeniesienia na Operatora majątkowych praw autorskich do Szkolenia. Ewentualny skutek w postaci przeniesienia na Operatora majątkowych praw autorskich do Szkolenia wymaga zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem odrębnej umowy w tym zakresie.
     9. § 4

       

       1. Użytkownik nie będzie oferował w Serwisie Szkoleń, które byłyby sprzeczne z prawem, a także zawierających treści niestosowne, obraźliwe, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, nieprawdziwe lub mogące wprowadzać w błąd, a także mogące godzić w renomę i dobre imię Edolando.com.
       2. Użytkownik nie może oferować w Serwisie Szkoleń, jeśli powodowałoby to naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności naruszenie autorskich praw majątkowych lub autorskich praw osobistych. Oferując Szkolenie w Serwisie Użytkownik oświadcza, że przysługują mu niezbędne prawa, które pozwalają w sposób wiążący oferować Szkolenie Użytkownikom i Uczestnikom, nie naruszając przy tym praw osób trzecich. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w tym także obowiązek pokrycia ewentualnych kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego, ponosi Użytkownik oferujący Szkolenie.
       3. Użytkownik nie może oferować w Serwisie Szkoleń, które będą zawierały treści marketingowe, reklamowe bądź promocyjne dotyczące samego Użytkownika lub podmiotu trzeciego, z wyłączeniem informacji o innych Szkoleniach tego Użytkownika dostępnych w Serwisie Edolando.com, tematycznie ze sobą powiązanych. W przypadku wersji demonstracyjnej Szkolenia zamieszczonej innym serwisie niż Edolando.com, Użytkownik zobowiązany jest zapewnić, aby przed, w trakcie lub po zakończeniu jego odtwarzania nie pojawiały się reklamy inne niż dotyczące Szkoleń oferowanych w Serwisie, w tym w szczególności, chyba że Operator wyrazi na to zgodę w wiadomości mailowej skierowanej do Użytkownika.
       4. Użytkownik nie może podejmować za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek działań, które mogłyby stanowić działalność konkurencyjną wobec działalności prowadzonej przez Edolando.com, w tym w szczególności odsyłać do szkoleń, które nie są oferowane w Serwisie Edolando.com.
       5. Użytkownik nie może prowadzić za pośrednictwem Serwisu jakiejkolwiek działalności niezwiązanej z przedmiotem działalności Edolando.com, to jest oferowaniem usług edukacyjnych, szkoleniowych i instruktażowych.
       6. Oferując Szkolenie w Serwisie Użytkownik oświadcza, że spełnia ono wszelkie wymogi opisane w Regulaminie Dostawców. Poprzez oferowanie Szkolenia należy rozumieć zgłoszenie Edolando.com chęci jego umieszczenia w Serwisie, przy czym ostateczna decyzja w tej kwestii należy do Edolando.com. Edolando.com zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia Szkolenia w Serwisie bez podania przyczyny, a także do usunięcia Szkolenia z Serwisu w razie powzięcia informacji, które nie były znane w momencie umieszczenia Szkolenia w Serwisie, a które w ocenie Edolando.com uzasadniają jego usunięcie.
       7. W przypadku uznania przez wystawców kart płatniczych, iż transakcja pomiędzy Użytkownikiem oferującym Szkolenie a innymi Użytkownikami ma charakter wyłudzeniowy (fraud), Użytkownik ten zobowiązany jest zwrócić Operatorowi wszelkie poniesione przez niego koszty z tego tytułu, w szczególności koszty uznania reklamacji, w tym także zwrotu kwoty z tytułu objętej reklamacją płatności.
       8. W przypadku nałożenia na Operatora obowiązku zwrotu kosztów poniesionych przez Integratora płatności w związku z pozytywny rozstrzygnięciem reklamacji przez podmiot oferujący usługę płatniczą, w ramach której Użytkownik przekazuje Integratorowi płatności środki dla celów zapłaty za Usługi nabyte za pośrednictwem Serwisu, jeśli podstawę uwzględnienie reklamacji stanowiła działania lub zaniechania Użytkownika, Użytkownik pokryje wszystkie koszty poniesione z tego tytułu przez Operatora.
       9. Użytkownik zobowiązany jest do udzielenia pełnej informacji Operatorowi w przypadku zgłoszonej do niego reklamacji w ciągu trzech dni roboczych od takiego zapytania. Niezajęcie stanowiska przez Użytkownika we wskazanym terminie sprawi, że reklamacja rozpatrzona zostanie jedynie w oparciu o posiadane informacje posiadane przez Operatora i podmioty z nim współpracujące, a Użytkownik zobowiązany będzie ponieść ewentualne negatywne następstwa z tego tytułu w razie uznania, iż dopuścił się naruszenia obowiązków wynikających z zaakceptowanych przez niego dokumentów wewnętrznych Operatora lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
       10. § 5

         

         1. Użytkownik samodzielnie ustala cenę oferowanego przez siebie Szkolenia, przy czym Edolando.com zastrzega sobie możliwość wskazania cen minimalnych i maksymalnych, w granicach których musi znaleźć się cena proponowana przez Użytkownika.
         2. Trener może zaoferować Użytkownikom rabat na oferowane przez siebie Szkolenia, przy czym udzielenie rabatu nie może prowadzić do ustalenia ceny Szkolenia na poziomie niższym niż wskazana przez Edolando.com cena minimalna, jeśli taka zostanie ustalona w drodze mailowej z Operatorem.
         3. Cena ustalona przez Użytkownika jest ceną netto. Szkolenie oferowane będzie za cenę powiększoną o podatek od towarów i usług w aktualnie obowiązującej stawce (cena brutto).
         4. Z tytułu każdej sprzedaży oferowanego przez Użytkownika w Serwisie Szkolenia, Operatorowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne określone i widoczne dla Użytkownika w Panelu Marketplace, liczone od ceny netto Szkolenia faktycznie uiszczonej na rzecz Operatora. Użytkownik oferujący Szkolenie zobowiązany jest do wystawienia odpowiedniego dowodu sprzedaży Usługi zgodnie z obowiązującym prawem na kwotę całkowitej wartości sprzedaży dla innych Użytkowników.
         5. Prowizja należna Operatorowi powiększona zostanie o podatek od towarów i usług w aktualnie obowiązującej stawce i ujęta w wystawionej przez niego fakturze VAT, z odroczonym, czternastodniowym terminem płatności. W przypadku sprzedania przez Użytkownika w danym miesiącu kalendarzowym więcej niż jednego Szkolenia, Operator wystawi fakturę VAT na koniec tego miesiąca kalendarzowego, która obejmie należną mu prowizję z tytułu sprzedaży wszystkich Szkoleń oferowanych przez tego Użytkownika.
         6. Monitoring poszczególnych wartości rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem będzie dostępny w menu Rozliczenia Panelu Sklepu.
         7. Wynagrodzenie należne Użytkownikowi będzie mu każdorazowo przekazywane w walucie polskiej, niezależnie od waluty, w której Użytkownik zapłacił za zakupione Szkolenie.
         8. Wysokość wynagrodzenia należnego Użytkownikowi z tytułu sprzedanych Szkoleń, ustalana jest w oparciu o zestawienia sprzedaży prowadzone przez Edolando.com oraz dokumentację, o której mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu Dostawców, do prowadzenia której zobowiązany jest Użytkownik oferujący Szkolenie.
         9. Rozliczenie i przekazanie wynagrodzenia należnego Użytkownikowi nastąpi za pośrednictwem Integratora płatności. Niezbędne jest, aby Użytkownik zawarł z Integratorem płatności odrębną umowę, na podstawie której przekazywane będzie mu wynagrodzenie należne z tytułu sprzedaży Szkolenia oferowanego w Serwisie. Formularz, którego wypełnienie jest niezbędne, aby podpisać stosowną umowę z Integratorem płatności, dostępny w Panelu Sklepu.
         10. Edolando.com w żaden sposób nie pośredniczy w zawarciu umowy pomiędzy Użytkownikiem a Integratorem płatności. Zawarcie przez Użytkownika umowy z Integratorem płatności jest dobrowolne, przy czym konieczne w celu Publikacji Szkoleń w Sklepie oraz przekazania temu Użytkownikowi wynagrodzenia należnego mu z tytułu sprzedaży Szkoleń oferowanych w Serwisie.
         11. Operator, na żądanie podmiotu oferującego usługę płatniczą, w ramach której Użytkownik przekazuje Integratorowi płatności środki dla celów zapłaty za Usługi nabyte za pośrednictwem Serwisu, zobowiązany jest przekazać temu podmiotowi raport z działalności dowolnego Użytkownika oferującego Szkolenie zawierający m.in. dane o transakcjach realizowanych pomiędzy tym Użytkownikiem a innymi Użytkownikami oraz zestawienie tych transakcji.
         12. Użytkownik oferujący Szkolenie, na żądanie podmiotu oferującego usługę płatniczą, w ramach której Użytkownik dokonujący Zakupu przekazuje Integratorowi płatności środki do celów zapłaty za Usługi nabyte za pośrednictwem Serwisu, każdorazowo zobowiązany jest do udzielenia temu podmiotowi odpowiedzi na kierowane przez niego pytania dotyczące transakcji realizowanych pomiędzy Użytkownikiem oferującym Szkolenie a innymi Użytkownikami.
         13. § 6

           

           1. W przypadku samodzielnego prowadzenia przez Użytkownika oferującego Szkolenie działań marketingowych mających na celu promocję Szkolenia oferowanego w Serwisie, wszelkie koszty z tym związane ponosi ten Użytkownik.
           2. Jeśli Szkolenie zawiera elementy, których zgodne z prawem wykorzystanie zależy od wyrażenia zgody przez podmioty trzecie lub uiszczenia stosownych opłat na ich rzecz lub na rzecz podmiotów pośredniczących, Użytkownik oferujący Szkolenie zobowiązany jest uzyskać te zgody oraz dokonać ewentualnych płatności w terminie pozwalającym na umieszczenie i oferowanie Szkolenia w Serwisie bez naruszenia praw osób trzecich. Jeśli płatności mają charakter cykliczny, Użytkownik zobowiązany jest do ich regulowania przez cały okres czasu oferowania Szkolenia w Serwisie. Edolando.com nie partycypuje w jakichkolwiek tego typu kosztach, chyba że inne pisemne ustalenia poczynione zostaną bezpośrednio pomiędzy Edolando.com a Użytkownikiem.
           3. § 7

             

             1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Dostawców, Edolando.com uprawnione będzie do ograniczenia, zawieszenia lub pozbawienia uprawnień przysługujących temu Użytkownikowi w zakresie Publikacji Szkoleń w Serwisie.
             2. W przypadku uznania przez Edolando.com, iż Regulamin Dostawców wymaga modyfikacji, wprowadzone zostaną niezbędne zmiany do jego treści, o czym Użytkownicy poinformowani zostaną poprzez wysłanie stosownej informacji na wskazane przez nich podczas rejestracji adresy mailowe, co najmniej siedem dni przed planowanym wprowadzeniem zmian.