fbpx

REGULAMIN DLA DOSTAWCÓW SZKOLEŃ
SERWISU EDOLANDO.COM

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin dla dostawców szkoleń (dalej: Regulamin Dostawców) określa podstawowe warunki i zasady współpracy pomiędzy Użytkownikami występującymi w roli Trenerów a Edolando.com.

 2. Regulamin Dostawców posługuje się pojęciami wprowadzonymi i wyjaśnionymi w Regulaminie Edolando.com (dalej: Regulamin), które w niniejszym dokumencie mają tożsame znaczenie jak we wskazanym Regulaminie, dostępnym pod adresem www.edolando.com/regulamin-serwisu , chyba że w Regulaminie Dostawców wprost wskazane zostało inne znaczenie.

 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Dostawców zastosowanie mają postanowienia innych aktów wewnętrznych Edolando.com, w tym w szczególności postanowienia Regulaminu.

§ 2

 1. Użytkownik chcący pełnić rolę Trenera, w toku dokonywania rejestracji zobowiązany jest do udzielenia zgodnych z prawdą informacji na temat:

  1. posiadanego doświadczenia w realizowaniu szkoleń,

  2. ilości oferowanych szkoleń,

  3. ilości uczestników, dla których zrealizowane zostały oferowane szkolenia,

  4. grupy docelowej oferowanych szkoleń,

  5. typu oferowanych szkoleń.

 2. Użytkownik rejestrujący się w roli Trenera oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem pozwalającymi mu tworzyć wysokiej jakości materiały edukacyjne, z których inni Użytkownicy będą mogli korzystać za pośrednictwem Serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem (dalej: Szkolenia).

§ 3

 1. Trener ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść oferowanych przez siebie Szkoleń w Serwisie, w tym w szczególności za ich zawartość merytoryczną.

 2. Trener zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności podczas tworzenia Szkoleń, które zamierza oferować w Serwisie, zarówno pod względem ich zawartości merytorycznej, jak i w aspekcie wizualnym i technicznym.

 3. Przed udostępnieniem Szkolenia w Serwisie, Trener zobowiązany jest:

  1. uzupełnić dane w Panelu Sklepu dla celów rozliczeniowych pomiędzy Trenerem, a Operatorem.

  2. podpisać stosowną umowę z Integratorem płatności, wypełniając odpowiedni formularz dostępny w Panelu Sklepu.

  3. umieścić w opisie szkolenia następujące informacje, zwane Cechami:

   1. cena Szkolenia,

   2. czas trwania Szkolenia,

   3. data odbycia Szkolenia (dotyczy Szkoleń stacjonarnych),

   4. urządzenia końcowe, na których dostępne będzie Szkolenie – desktop, mobile lub tablet,

   5. format Szkolenia – ebook, podcast, prezentacja, SCORM, testy/ankiety, VR/AR, webinar, video lub załączniki,

   6. język Szkolenia,

   7. kompetencje, które rozwija Szkolenie,

   8. lokalizacja Szkolenia (dotyczy Szkoleń stacjonarnych),

   9. metoda płatności za Szkolenie,

   10. okres dostępności Szkolenia – domyślny Okres dostępności Szkolenia wynosi jeden rok kalendarzowy od dnia dokonania Płatności przez Użytkownika, przy czym Trener może wskazać inny Wariant okresu czasu; Edolando.com zastrzega sobie możliwość określenia minimalnych i maksymalnych ram czasowych Okresu dostępności Szkolenia, które będą dla Trenera wiążące,

   11. poziom Szkolenia – podstawowy, średniozaawansowany lub zaawansowany.

   12. typ Szkolenia – online, stacjonarne lub online + stacjonarne,

   13. usługi dodatkowe – konferencja, konsultacja lub szkolenie na zamówienie,

   14. zakres pakietu - business, ninja lub pro

   15. Trener udostępniający Szkolenie – Trener występować może wyłącznie pod własnym imieniem i nazwiskiem.

  4. Zdefiniowania danego Szkolenia na Platformie i odpowiedniego powiązania go w Panelu Sklepu, dzięki czemu właściwy produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi po jego nabyciu. Wybrane usługi mogą nie być powiązane pomiędzy Panelem Sklepu a Panelem Platformy, ale wymagana jest na to zgoda Operatora. Zdefiniowany obiekt Szkoleniowy w Panelu Platformy powinien mieć włączoną usługę zbierania opinii od Użytkowników.

 4. Niezależnie od obowiązku uzupełnienia Cech Szkolenia, Trener zobowiązany jest także do sformułowania zwięzłej agendy Szkolenia, w szczególności dotyczącego jego zawartości merytorycznej, oraz przygotowania wersji demo (trial). Opis powinien być sformułowany w sposób umożliwiający Użytkownikom powzięcie informacji na temat najistotniejszych aspektów Szkolenia. W przypadku nieprzygotowania lub niedostarczenia przez Trenera wersji demo Szkolenia do chwili jego Publikacji, Operator będzie uprawniony, ale nie zobowiązany, do umieszczenia w Serwisie przygotowanej przez siebie wersji demo tego Szkolenia.

 5. Trener zobowiązany jest to udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników lub Operatora dotyczące oferowanego przez niego Szkolenia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu i jakości świadczenia Usług na rzecz Użytkowników i pełnego wyjaśnienia zawartych w pytaniu wątpliwości.

 6. Trener zobowiązany jest do rzetelnego dokumentowania sprzedanych Szkoleń w Panelu Sklepu, w szczególności w zakresie ilości sprzedanych Szkoleń, ich cen, ewentualnych Rabatów oraz Użytkowników, którzy zakupili Szkolenia, a także zorganizowania i przeprowadzenia sprzedanego Szkolenia stacjonarnego w sposób zgodny z jego opisem. Niezależnie od wskazanych obowiązków, Trener każdorazowo przy sprzedaży Szkolenia zobowiązany jest do wystawienia dokumentu sprzedaży zgodnego z obowiązującymi przepisami, w oparciu o dane Użytkownika, które zostaną mu przekazane przez Operatora. Edolando.com uprawnione jest do wskazania innych materiałów niż wyżej wymienione, do uwzględnienia których zobowiązany będzie Trener. Trener zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Edolando.com dodatkowych informacji na każde zgłoszone żądanie, a także, w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielenia niezbędnych informacji lub wyjaśnień.

 7. Akceptacja Publikacji Szkolenia w Sklepie przez Operatora jest możliwa tylko i wyłącznie po poprawnym przygotowaniu opisów Szkolenia i opisów firmy i Trenera oraz zaznaczeniu „ Zgłoś szkolenie do publikacji” w edycji karty produktu w Panelu Sklepu oraz ich zapisaniu. Trener wyraża zgodę, aby Operator w ramach poprawności przygotowanego szkolenia i jego konfiguracji mógł obejrzeć zdefiniowane szkolenie w Panelu Platformy.

 8. Publikacja Szkolenia przez Trenera stanowi zgodę na oferowanie tego Szkolenia w Serwisie w sposób i na zasadach ustalonych w Regulaminie Dostawców oraz Regulaminie Serwisu, przy czym nie powoduje przeniesienia na Operatora majątkowych praw autorskich do Szkolenia. Ewentualny skutek w postaci przeniesienia na Operatora majątkowych praw autorskich do Szkolenia wymaga zawarcia pomiędzy Trenerem a Operatorem odrębnej umowy w tym zakresie.

§ 4

 1. Trener nie będzie oferował w Serwisie Szkoleń, które byłyby sprzeczne z prawem, a także zawierających treści niestosowne, obraźliwe, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, nieprawdziwe lub mogące wprowadzać w błąd, a także mogące godzić w renomę i dobre imię Edolando.com.

 2. Trener nie może oferować w Serwisie Szkoleń, jeśli powodowałoby to naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności naruszenie autorskich praw majątkowych lub autorskich praw osobistych. Oferując Szkolenie w Serwisie Trener oświadcza, że przysługują mu niezbędne prawa, które pozwalają w sposób wiążący oferować Szkolenie Użytkownikom i Uczestnikom, nie naruszając przy tym praw osób trzecich. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w tym także obowiązek pokrycia ewentualnych kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego, ponosi Trener.

 3. Trener nie może oferować w Serwisie Szkoleń, które będą zawierały treści marketingowe, reklamowe bądź promocyjne dotyczące samego Trenera lub podmiotu trzeciego, z wyłączeniem informacji o innych Szkoleniach tego Trenera dostępnych w Serwisie Edolando.com, tematycznie ze sobą powiązanych. W przypadku wersji demonstracyjnej Szkolenia zamieszczonej w innym serwisie niż Edolando.com, Trener zobowiązany jest zapewnić, aby przed, w trakcie lub po zakończeniu jego odtwarzania nie pojawiały się reklamy inne niż dotyczące Szkoleń oferowanych w Serwisie, w tym w szczególności, chyba że Operator wyrazi na to zgodę w wiadomości mailowej skierowanej do Trenera.

 4. Trener nie może podejmować za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek działań, które mogłyby stanowić działalność konkurencyjną wobec działalności prowadzonej przez Edolando.com, w tym w szczególności odsyłać do szkoleń, które nie są oferowane w Serwisie Edolando.com.

 5. Trener nie może prowadzić za pośrednictwem Serwisu jakiejkolwiek działalności niezwiązanej z przedmiotem działalności Edolando.com, to jest oferowaniem usług edukacyjnych, szkoleniowych i instruktażowych.

 6. Oferując Szkolenie w Serwisie Trener oświadcza, że spełnia ono wszelkie wymogi opisane w Regulaminie Dostawców. Poprzez oferowanie Szkolenia należy rozumieć zgłoszenie Edolando.com chęci jego umieszczenia w Serwisie, przy czym ostateczna decyzja w tej kwestii należy do Edolando.com. Edolando.com zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia Szkolenia w Serwisie bez podania przyczyny, a także do usunięcia Szkolenia z Serwisu w razie powzięcia informacji, które nie były znane w momencie umieszczenia Szkolenia w Serwisie, a które w ocenie Edolando.com uzasadniają jego usunięcie.

 7. W przypadku uznania przez wystawców kart płatniczych, iż transakcja pomiędzy Trenerem a Użytkownikiem ma charakter wyłudzeniowy (fraud), Trener zobowiązany jest zwrócić Operatorowi wszelkie poniesione przez niego koszty z tego tytułu, w szczególności koszty uznania reklamacji, w tym także zwrotu kwoty z tytułu objętej reklamacją płatności.

 8. W przypadku nałożenia na Operatora obowiązku zwrotu kosztów poniesionych przez Integratora płatności w związku z pozytywny rozstrzygnięciem reklamacji przez podmiot oferujący usługę płatniczą, w ramach której Użytkownik przekazuje Integratorowi płatności środki dla celów zapłaty za Usługi nabyte za pośrednictwem Serwisu, jeśli podstawę uwzględnienie reklamacji stanowiły działania lub zaniechania Trenera, Trener pokryje wszystkie koszty poniesione z tego tytułu przez Operatora.

 9. Trener zobowiązany jest do udzielenia pełnej informacji Operatorowi w przypadku zgłoszonej do niego reklamacji w ciągu trzech dni roboczych od takiego zapytania. Niezajęcie stanowiska przez Trenera we wskazanym terminie sprawi, że reklamacja rozpatrzona zostanie jedynie w oparciu o posiadane informacje posiadane przez Operatora i podmioty z nim współpracujące, a Trener zobowiązany będzie ponieść ewentualne negatywne następstwa z tego tytułu w razie uznania, iż dopuścił się naruszenia obowiązków wynikających z zaakceptowanych przez niego dokumentów wewnętrznych Operatora lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5

 1. Trener samodzielnie ustala cenę oferowanego przez siebie Szkolenia, przy czym Edolando.com zastrzega sobie możliwość wskazania cen minimalnych i maksymalnych, w granicach których musi znaleźć się cena proponowana przez Trenera.

 2. Trener może zaoferować Użytkownikom rabat na oferowane przez siebie Szkolenia, przy czym udzielenie rabatu nie może prowadzić do ustalenia ceny Szkolenia na poziomie niższym niż wskazana przez Edolando.com cena minimalna, jeśli taka zostanie ustalona w drodze mailowej z Operatorem.

 3. Cena ustalona przez Trenera jest ceną netto. Szkolenie oferowane będzie za cenę powiększoną o wskazany przez Trenera podatek od towarów i usług w aktualnie obowiązującej stawce (cena brutto).

 4. Z tytułu każdej sprzedaży oferowanego przez Trenera w Serwisie Szkolenia, Operatorowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 40% udziału w uzyskanym przez Trenera przychodzie, liczone od ceny brutto Szkolenia. Trener zobowiązany jest do wystawienia odpowiedniego dowodu sprzedaży Usługi zgodnie z obowiązującym prawem na kwotę całkowitej wartości sprzedaży dla Użytkownika.

 5. Wysokość prowizji należnej Operatorowi, o której mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu Dostawców, może ulec zmianie w wyniku odrębnych ustaleń poczynionych pomiędzy Trenerem a Edolando.com oraz aktywowania nowej taryfy w Panelu Sklepu. Prowizja należna Operatorowi powiększona zostanie o podatek od towarów i usług w aktualnie obowiązującej stawce i ujęta w wystawionej przez niego fakturze VAT, z odroczonym, czternastodniowym terminem płatności. W przypadku sprzedania przez Trenera w danym miesiącu kalendarzowym więcej niż jednego Szkolenia, Operator wystawi fakturę VAT na koniec tego miesiąca kalendarzowego, która obejmie należną mu prowizję z tytułu sprzedaży wszystkich Szkoleń oferowanych przez tego Trenera.

 6. Monitoring poszczególnych wartości rozliczeń pomiędzy Trenerem a Operatorem będzie dostępny w menu Rozliczenia Panelu Sklepu.

 7. Wynagrodzenie należne Trenerowi będzie mu każdorazowo przekazywane w walucie polskiej, niezależnie od waluty, w której Użytkownik zapłacił za zakupione Szkolenie.

 8. Wysokość wynagrodzenia należnego Trenerowi z tytułu sprzedanych Szkoleń, ustalana jest w oparciu o zestawienia sprzedaży prowadzone przez Edolando.com oraz dokumentację, o której mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu Dostawców, do prowadzenia której zobowiązany jest Trener.

 9. Rozliczenie i przekazanie wynagrodzenia należnego Trenerowi nastąpi za pośrednictwem Integratora płatności. Niezbędne jest, aby Trener zawarł z Integratorem płatności odrębną umowę, na podstawie której przekazywane będzie mu wynagrodzenie należne z tytułu sprzedaży Szkolenia oferowanego w Serwisie. Formularz, którego wypełnienie jest niezbędne, aby podpisać stosowną umowę z Integratorem płatności, dostępny w Panelu Sklepu.

 10. Edolando.com w żaden sposób nie pośredniczy w zawarciu umowy pomiędzy Trenerem a Integratorem płatności. Zawarcie przez Trenera umowy z Integratorem płatności jest dobrowolne, przy czym konieczne w celu Publikacji Szkoleń w Sklepie oraz przekazania Trenerowi wynagrodzenia należnego mu z tytułu sprzedaży Szkoleń oferowanych w Serwisie.

 11. Operator, na żądanie podmiotu oferującego usługę płatniczą, w ramach której Użytkownik przekazuje Integratorowi płatności środki dla celów zapłaty za Usługi nabyte za pośrednictwem Serwisu, zobowiązany jest przekazać temu podmiotowi raport z działalności dowolnego Trenera zawierający m.in. dane o transakcjach realizowanych pomiędzy tym Trenerem a Użytkownikami oraz zestawienie tych transakcji.

 12. Trener, na żądanie podmiotu oferującego usługę płatniczą, w ramach której Użytkownik przekazuje Integratorowi płatności środki do celów zapłaty za Usługi nabyte za pośrednictwem Serwisu, każdorazowo zobowiązany jest do udzielenia temu podmiotowi odpowiedzi na kierowane przez niego pytania dotyczące transakcji realizowanych pomiędzy Trenerem a Użytkownikami.

§ 6

 1. W przypadku samodzielnego prowadzenia przez Trenera działań marketingowych mających na celu promocję Szkolenia oferowanego w Serwisie, wszelkie koszty z tym związane ponosi Trener.

 2. Jeśli Szkolenie zawiera elementy, których zgodne z prawem wykorzystanie zależy od wyrażenia zgody przez podmioty trzecie lub uiszczenia stosownych opłat na ich rzecz lub na rzecz podmiotów pośredniczących, Trener zobowiązany jest uzyskać te zgody oraz dokonać ewentualnych płatności w terminie pozwalającym na umieszczenie i oferowanie Szkolenia w Serwisie bez naruszenia praw osób trzecich. Jeśli płatności mają charakter cykliczny, Trener zobowiązany jest do ich regulowania przez cały okres czasu oferowania Szkolenia w Serwisie. Edolando.com nie partycypuje w jakichkolwiek tego typu kosztach, chyba że inne pisemne ustalenia poczynione zostaną bezpośrednio pomiędzy Edolando.com a Trenerem.

§ 7

 1. W przypadku naruszenia przez Trenera postanowień Regulaminu Dostawców, Edolando.com uprawnione będzie do ograniczenia, zawieszenia lub pozbawienia uprawnień Trenera przysługujących Użytkownikowi, który zarejestrował się w tej roli.

 2. W przypadku uznania przez Edolando.com, iż Regulamin Dostawców wymaga modyfikacji, wprowadzone zostaną niezbędne zmiany do jego treści, o czym Użytkownicy występujący w roli Trenerów poinformowani zostaną poprzez wysłanie stosownej informacji na wskazane przez nich podczas rejestracji adresy mailowe, co najmniej siedem dni przed planowanym wprowadzeniem zmian.