fbpx

REGULAMIN SERWISU EDOLANDO.COM§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego edolando.com

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą w szczególności uprawnień i obowiązków Użytkowników Serwisu.

 3. Regulamin oraz Serwis posługują się następującymi pojęciami:

 1. Operator – Rdeo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa, NIP 525-256-02-15, REGON: 146780855

 2. Edolando.com – pojęcie wykorzystane w Serwisie, które oznacza spółkę Rdeo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa, NIP 525-256-02-15, REGON: 146780855

 3. Serwis – serwis Edolando.com udostępniający m.in. Stronę informacyjną, Panel, Platformę,

 4. Strona informacyjna – strona Edolando.com przed zalogowaniem,

 5. Platforma – moduł Panelu pozwalający m.in. na zarządzanie Uczestnikami, szkoleniami i innymi funkcjonalnościami udostępnionymi w Panelu dla Użytkowników i Uczestników pozwalającymi m.in. na:

 • import i eksport lub usunięcie materiałów szkoleniowych wgranych przez Użytkownika,

 • import szkoleń i innych materiałów z Kreatora,

 1. Edytor – moduł Panelu pozwalający na tworzenie i modyfikowanie szkoleń online udostępniony w Panelu dla Użytkowników umożliwiający eksport materiałów do Platformy,

 2. Usługa – świadczenie oferowane przez Operatora na rzecz Użytkowników i Uczestników,

 3. Pakiet – rodzaj Usługi, którą Użytkownik wybrał ze świadczeń oferowanych przez Operatora w ramach Serwisu i Koszyka,

 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, która po akceptacji Regulaminu uzyskała dostęp do Usług oferowanych przez Operatora, zgodnie z założonym lub zakupionym przez siebie Pakietem, posiadająca nadrzędne uprawnienia administracyjne względem Uczestnika; Użytkownik rejestruje się w roli Biznes lub Trener,

 5. Biznes – Użytkownik zarejestrowany w roli Biznes uzyskuje bezpłatny dostęp do Panelu na okres 14-dni,

 6. Trener – Użytkownik zarejestrowany w roli Trener uzyskuje dostęp do Panelu umożliwiającego tworzenie szkoleń z możliwością ich publikacji wśród Użytkowników i Uczestników poprzez Moduły kompetencji oraz na stronie Trenera,

 7. Użytkownik o roli Biznes i Trener mają nieobowiązkową możliwość uzyskania dostępu do funkcjonalności określonych w Koszyku, z którą wiąże się obowiązek dokonywania okresowych płatności w czasie ich udostępnienia przez Operatora,

 8. Strona Trenera – strona w Serwisie przypisana Użytkownikowi występującemu w roli Trenera, na której umieszczane są m.in. szkolenia przygotowane przez tego Trenera i zaakceptowane przez Operatora,

 9. Uczestnik – osoba fizyczna która została zaproszona do przejścia danego, dedykowanego dla niej Szkolenia, ćwiczenia, testu lub innego materiału dostępnego w Serwisie, której uprawnienia do Panelu nadaje Użytkownik lub Operator,

 10. Aktywny Uczestnik – Uczestnik, który może dokonać logowania do Panelu i który podlega opłacie zgodnie z Koszykiem przez Użytkownika.

 11. Archiwizowany Uczestnik – profil Uczestnika, którego konto zostało przeniesione do archiwum przez Użytkownika lub Operatora i jest dezaktywowane, przy jednoczesnym zachowaniu wyborów/danych statystycznych dokonywanych przez tego Uczestnika w ramach Serwisu, i nie pozwala na zalogowanie Uczestnika, a Użytkownikowi pozwala na przypisanie w to miejsce innego Uczestnika w ramach zakupionego Pakietu i Okresu subskrypcji,

 12. Koszyk – zakładka w Serwisie umożliwiająca dokonanie wyboru parametrów zakupu poprzez wybór liczby Uczestników, okres świadczenia Usług, rodzaju Pakietu oraz dodatkowych usługi spośród proponowanych, ze wskazaniem ceny każdej z Usług z uwzględnieniem indywidualnych parametrów wybranych przez Użytkownika, kierująca do płatności, za pomocą której można dokonać pierwszego zamówienia oraz aktualizacji istniejącej Usługi oraz jej przedłużenia,

 13. Oszczędności – rabat cenowy, który wedle uznania Operatora może zostać udzielony w zależności od ilości Uczestników, Okresu subskrypcji, wybranego Pakietu lub dedykowanego kodu rabatowego, powodujący zmniejszenie należności na rzecz Operatora z tytułu świadczonych przez niego Usług,

 14. Szkolenie na zamówienie – usługa umożliwiająca realizację na rzecz Użytkowników i Uczestników metodyki, koncepcji, scenariusza, grafik, nagrań wideo, administracji, doradztwa, marketingu i sprzedaży szkoleń oraz innych usług znajdujących się w zakresie kompetencyjnym i realizowanym przez Operatora oraz podmioty z nim współpracujące, w tym w szczególności przez spółkę GroMar sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, dalej określanej jako GM (www.gromar.eu), polegająca na oferowaniu usług wykwalifikowanej kadry w zakresie m.in. pomocy w przygotowaniu za dodatkową opłatą szkolenia, o którą Użytkownik może wnioskować w Panelu, i która, w razie podjęcia przez GM decyzji o jej realizacji, zostanie wyceniona i potwierdzona drogą mailową,

 15. Tworzenie Webinarów – usługa umożliwiająca stworzenie i przeprowadzenie internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a jego uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi,

 16. Rejestracja – rejestracja w Serwisie przez Użytkownika lub Uczestnika, które polegają na:

 • Rejestracja Użytkownika – rejestracja w Serwisie w roli Biznes lub Trener, która pozwala na nadanie odpowiedniego dostępu do Panelu, a także nadanie uprawnień Uczestników,

 • Rejestracja Uczestnika – udzielenie wybranym przez Użytkownika osobom fizycznym dostępu do odpowiednich Usług wybranych przez Użytkownika i wskazanych w Panelu lub poprzez samodzielną rejestrację na Stronie Trenera

 1. Panel – zbiór usług oferowanych Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu, do których Użytkownicy uzyskują dostęp po dokonaniu Rejestracji w Serwisie, wyborze Usług i dokonaniu płatności, i do których Użytkownicy mogą udzielić dostęp Uczestnikom; parametry techniczne Panelu mogą być przez Użytkowników i Uczestników modyfikowane i dostosowywane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,

 2. Login – adres mailowy Użytkownika lub Uczestnika, będący jednocześnie jego identyfikatorem w Serwisie,

 3. Hasło – ciąg o długości przynajmniej ośmiu znaków, na które składają się litery i cyfry, umożliwiający Użytkownikowi uzyskanie dostępu do Panelu,

 4. Okres próbny – czternaście kolejnych dni, podczas których Panel zostaje udostępniony Użytkownikowi zarejestrowanemu w roli Biznes bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat z tego tytułu,

 5. Okres subskrypcji – opłacony z góry przez Użytkownika czas określony w Koszyku, podczas którego ma on możliwość korzystania z Panelu w zakresie wybranym w Koszyku,

 6. Płatność – opłata dokonywana za dostęp do Panelu zgodnie z parametrami i ceną określoną przez Użytkownika w Koszyku za pomocą Integratora Płatności; w przypadku braku lub nieprzedłużenia kolejnego okresu subskrypcji przez Użytkownika, Operator ma prawo ograniczyć lub wyłączyć dostęp do Panelu dla Użytkownika i Uczestnika,

 7. Integrator płatności – podmiot pośredniczący w realizacji płatności pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, w sposób i na zasadach opisanych w Regulaminie Płatności,

 8. Moduły kompetencji – moduły pozwalające na zbieranie potrzeb szkoleniowych Użytkowników i Uczestników,

 9. Jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna stworzona w ramach Panelu przez Użytkownika, np. dla firmy X lub grupy projektowej Y.

 10. Publikacja szkolenia –Trener może opublikować na Stronie Trenera oraz w Panelu stworzone przez siebie szkolenie. Publikację taką musi zaakceptować lub odrzucić Operator, przy czym w razie odrzucenia szkolenia Operator nie jest zobowiązany do wskazania przyczyn braku akceptacji.


§ 2


 1. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi jest Operator.

 2. Operator może zlecić świadczenie Usługi w całości bądź częściowo podwykonawcom.

 3. Operator świadczy Usługi polegające w szczególności na udostępnieniu Użytkownikom narzędzi do tworzenia, zarządzania, dystrybucji szkoleniami oraz wskazanymi przez Użytkowników Uczestnikami, o wartości określonej w Koszyku, których dokładny zakres zależy od indywidualnych potrzeb Użytkownika, wyrażonych podczas personalizacji Panelu.

 4. Zakres oferowanych Usług wraz ze związanymi z nimi Opłatami cyklicznymi, znajdują się w Koszyku zamieszczonym w Serwisie.


§ 3

PODSTAWA REALIZACJI USŁUGI


 1. Z wyłączeniem Okresu próbnego, korzystanie z Usługi jest odpłatne, z zastrzeżeniem wyjątków wprost wskazanych w Regulaminie, a podstawą jej aktywacji jest dokonanie płatności przez Użytkownika na rzecz Operatora w wysokości zgodnej z ceną wskazaną w Koszyku.

 2. Realizacja Usługi możliwa jest wyłącznie po dokonaniu rejestracji w Serwisie, podczas której Użytkownik poda swoje prawdziwe i aktualne dane wskazane w formularzu rejestracyjnym.

 3. Podczas Rejestracji w Serwisie Użytkownik wybiera rolę, w jakiej chce występować – Biznes lub Trener. W przypadku rejestracji jako Trener, korzystanie z Usługi jest bezpłatne, chyba że Trener zdecyduje się na wersję Płatną zgodnie z Koszykiem.

 4. Wersja płatna może zostać aktywowana podczas Rejestracji lub w późniejszym okresie czasu zgodnie z parametrami z koszyka.

 5. Podczas Rejestracji Użytkownika w Serwisie w roli Biznes, Użytkownik – zakładając bezpłatne konto na Stronie Trenera – wskazuje swoje dane kontaktowe w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu. Dane te zostaną przekazane Trenerowi, na którego Stronie Trenera Użytkownik dokonał Rejestracji, w celu umożliwienia mu nawiązania kontaktu z tym Użytkownikiem.

 6. Podczas zamawiania Usługi należy wybrać jej rodzaj, zgodnie z ofertą zawartą w Koszyku.

 7. Dokonanie Rejestracji w Serwisie oraz dokonanie pierwszej płatności jest rozumiane jako chęć zawarcia umowy, w oparciu o którą realizowane będą wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika, Uczestnika i Operatora.

 8. Zakres świadczonej Usługi przez Operatora na rzecz Użytkownika i Uczestnika określa wybrana przez Użytkownika zawartość Koszyka w chwili dokonania płatności za wybrane Usługi.

 9. W przypadku wystąpienia podstaw do odmowy zawarcia umowy przez Operatora, w szczególności wynikających z przyczyn technicznych po stronie Operatora lub Integratora Płatności, może on odmówić jej zawarcia, o czym niezwłocznie powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z adresu mailowego wskazanego podczas Rejestracji. W przypadku odmowy zawarcia umowy Użytkownik nie zostanie obciążany żadnymi kosztami, a kwota zapłacona przez niego kwota pieniężna zostanie mu zwrócona.

 10. W przypadku nieprzekazania Użytkownikowi przez Operatora niezwłocznej informacji o odmowie zawarcia umowy i jej podstawie, umowę uważa się za zawartą z chwilą prawidłowego zrealizowania płatności. Operator zastrzega możliwość odmowy zawarcia umowy także w przypadku zakwestionowania płatności przez Integratora płatności w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w procesie rejestracji lub świadczeniu Usługi wynikające z przyczyn od niego niezależnych, takich jak zaksięgowanie płatności na rachunku bankowym.§ 4
REALIZACJA USŁUG


 1. W ramach świadczonych Usług Operator, poza działaniami ujętymi w § 2 ust. 3 Regulaminu, zobowiązuje się w szczególności do:

  1. umożliwienia dokonania Rejestracji,

  2. utrzymania Serwisu i Panelu zgodnie z zamówionymi przez Użytkownika Usługami w zakresie określonym i opłaconym w Koszyku; zwiększenie zakresu Usług oferowanych przez Operatora oraz wprowadzenie przez Operatora rozwiązań mających ułatwić i udoskonalić korzystanie z Usług przez Użytkowników i Uczestników, nie narusza obowiązku utrzymania Serwisu i Panelu zgodnie z zamówionymi przez Użytkownika Usługami,

  3. umożliwienia dokonania logowania Użytkownikom oraz Uczestnikom zgodnie z przydzielonym im zakresem uprawnień.

 2. Operator świadczy również Usługi objęte Modułami kompetencji, które w szczególności polegają na:

 1. określaniu i gromadzeniu potrzeb szkoleniowych i rozwojowych dla danej Jednostki organizacyjnej,

 2. domyślnym wyrażeniu przez Użytkowników zgody, która umożliwia wykorzystanie Modułów kompetencji Uczestnikowi danej Jednostki organizacyjnej, w wyniku czego aktualizuje się możliwość anonimowego, to jest bez możliwości zidentyfikowania Użytkowników, Uczestników lub Jednostek organizacyjnych, przekazania listy kompetencji do Trenera w celu przygotowania dedykowanych dla tychże Użytkowników szkoleń,

 3. szkolenia online przygotowywane jest przez Operatora lub innych Użytkowników o tych samych kompetencjach, co wskazane przez Uczestników i Użytkowników, które mogą im zostać zaproponowane do zakupu w ich Panelu lub Stronie informacyjnej

 4. Usługi świadczone w ramach Modułów kompetencji mogą zostać wyłączone dla danego Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ankiecie początkowej lub po skontaktowaniu się z Operatorem.

 1. Niezależnie od możliwości tworzenia szkoleń online z uwzględnieniem Modułów kompetencji, Operator udostępnia Użytkownikom Edytor polegającą na umożliwieniu im tworzenia własnych szkoleń przeznaczonych na własne potrzeby, przy czym korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

 2. Operator oferuję Użytkownikom i Uczestnikom Usługę w postaci Szkolenia na zamówienie, którego zasady działania w szczególności polegają na:

 1. możliwości wzbogacenia posiadanych przez Użytkowników materiałów lub materiałów im udostępnionych przez Operatora przez zespół odpowiedzialny za realizację Usługi Szkolenia na zamówienie,

 2. zgłoszenie przez Użytkownika zapotrzebowania na Usługę Szkolenia na zamówienie odbywa się za pomocą formularza dostępnego w Panelu,

 3. dokonanie zgłoszenia przez Użytkownika zapotrzebowania, o którym mowa powyżej, kierowane jest bezpośrednio do GM,

 4. zgłoszenie dokonane przez Użytkownika nie jest wiążące dla GM i może spotkać się z odmową zrealizowania Usługi bez podawania przyczyny,

 5. po dokonaniu zgłoszenia wskazanego powyżej, w razie zainteresowania realizacją Usługi, GM dokonuje wyceny jej realizacji i przekazuje informacje na temat ceny oraz warunków realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji,

 6. ostateczne potwierdzenie rozpoczęcia korzystania z Usługi Szkolenia na zamówienie wymaga zatwierdzenia przez Użytkownika ceny i warunków wskazanych przez GM, co powinno nastąpić także za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres info@gromar.eu lub inny adres wskazany Użytkownikowi przez GM,

 7. w przypadku niezatwierdzenia przez Użytkownika ceny i warunków zaproponowanych przez GM w terminie 7 dni, uznaje się, że Użytkownik nie jest zainteresowany korzystaniem z Usługi Szkolenia na zamówienie.

 1. Operator oferuję Użytkownikom i Uczestnikom Usługę w postaci Tworzenia Webinarów, której zasady w szczególności polegają na:

 1. możliwości tworzenia i przeprowadzania webinarów w dwóch dostępnych opcjach

 • opcja bezpłatna - dostępna dla wszystkich Użytkowników, niezależnie od zakresu Usług, z których korzystają, możliwość przeprowadzania webinarów do 25 Uczestników. Wybór terminu jest ograniczony i podyktowany aktualną dostępnością pokoju webinarowego

 • opcja płatna - możliwość dostosowania zasad świadczenia Usługi do indywidualnych potrzeb. W tej opcji wymagany jest kontakt z Operatorem na adres info@edolando.com

 1. skorzystanie z Usługi webinarów przez Użytkowników i/ lub Uczestników jest jednoznaczne z akceptacją przez nich zapisów Polityki Prywatności oraz Regulaminu Świadczenia Usług podwykonawcy Operatora, które można znaleźć na stronie https://clickmeeting.com/pl/legal

 1. Użytkownicy mogą wybrać i skorzystać, niezależnie od Usług opisanych w § 4 ust. 1 – 5, z Usług dodatkowych, które wskazane zostały w Koszyku.

 1. Usługi będą świadczone siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę, zgodnie z wybranymi parametrami określonymi w Koszyku.

 2. Operator niniejszym informuje, że wszelkie materiały przekazane Użytkownikom i/lub Uczestnikom w toku realizowania Usługi na ich rzecz, stanowią wyłączną własność intelektualną Operatora lub zostały mu udostępnione z możliwością dalszego udostępnienia na podstawie stosownych umów zawartych z innymi podmiotami, wobec czego podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Operator niniejszym informuje, iż Użytkownik uprawniony jest do korzystania z udostępnionych mu materiałów w celu korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem oraz udostępnienia ich Uczestnikom, wyłącznie przy wykorzystaniu Platformy i w oparciu o jej funkcjonalność.

 4. Użytkownicy i Uczestnicy w szczególności nie są upoważnieni do udostępniania swoich loginów i haseł, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, a także przekazanych im materiałów osobom trzecim, chyba że Operator na piśmie wyrazi zgodę na takie udostępnienie.

 5. Operator zapewnia merytoryczną aktualność materiałów, które będę udostępniać Użytkownikom i Uczestnikom podczas korzystania przez nich z Usług świadczonych przez Operatora. Operator jednocześnie zaznacza, iż nie zapewnia merytorycznej aktualizacji materiałów, które pozostały w posiadaniu Użytkowników i/lub Uczestników po zakończeniu świadczenia Usług na ich rzecz.

 6. Jeśli w okresie świadczenia przez Operatora Usług na rzecz Użytkownika lub Uczestnika korzystają oni z materiałów własnych, w szczególności przy tworzeniu szkoleń online lub szkoleń na własny użytek, korzystanie z tychże materiałów nie może naruszać jakichkolwiek uprawnień przysługującym osobom trzecim. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie względem Operatora lub spółki GM z tytułu naruszenia przez Użytkowników lub Uczestników, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczeń, w tym także wszelkich kosztów, również ewentualnych kosztów postępowania sądowego i kosztów zastępstwa procesowego, poniesionych przez Operatora i/lub spółkę GM.

 7. Każdy Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie logo Użytkownika w Serwisie z informacją o współpracy Operatora i Użytkownika. Ewentualną prośbę o wycofanie tej zgody należy kierować do Operatora pod adresem info@edolando.com.

 8. W trakcie obowiązywania wykupionego Pakietu Użytkownik może zmienić liczbę Uczestników oraz Pakiet na większy, przy czym dla skuteczności tej zmiany konieczne jest uiszczenie różnicy cenowej określonej w Koszyku. Zmniejszenie opłaconego już Pakietu również jest możliwe, jednakże nie powoduje zwrotu kosztów przez Operatora na rzecz Użytkownika.

 9. Zmiana lub przedłużenie Pakietu obowiązuje od momentu zarejestrowania Płatności, a jeżeli Użytkownikowi dokonującemu przedłużenia został niewykorzystany Okres subskrypcji, zostanie on dodany do nowo wykupionego Okresu subskrypcji.§ 5
KWESTIE TECHNICZNE


 1. Operator uprawniony jest do wprowadzania modyfikacji technicznych do sposobu realizacji Usługi oraz Regulaminu, które mają na celu usprawnienie korzystania z Usług oferowanych przez Operatora i/lub wprowadzenie nowych Usług, które będą dostępne dla Użytkowników i Uczestników.

 2. Operator przewiduje przerwy techniczne w funkcjonowaniu serwisu i realizacji Usług i z przyczyn technicznych, przy czym przerwa techniczna trwająca nie dłużej niż dwadzieścia cztery godziny nie uprawnia Użytkowników i/lub Uczestników do wystąpienia z jakikolwiek roszczeniem względem Operatora.

 3. Operator zapewnia niezbędne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zminimalizować zagrożenie bezpieczeństwa realizacji Usługi.

 4. W przypadku wystąpienia przerwy technicznej w realizacji Usługi trwającej ponad dwadzieścia cztery godziny, Operator na pisemny wniosek Użytkownika przedłuży Okres abonamentowy o czas trwania przerwy technicznej.

 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn wynikających z działań lub zaniechań osób trzecich oraz w przypadku wystąpienia siły wyższej.

 6. Operator niniejszym wskazuje, że dla swobodnego korzystania z oferowanych przez niego Usług, Użytkownik powinien dysponować sprzętem technicznym o parametrach technicznych nie niższych niż: Kompatybilne przeglądarki

 • Chrome (w najnowszej stabilnej wersji)

 • Firefox (w najnowszej stabilnej wersji)

 • Opera (w najnowszej stabilnej wersji)

 • Oraz kompatybilne urządzenia typu z komputerami desktop, notebookami oraz urządzeniami mobilnymi, które mają dostęp do sieci Internet.§ 6
ROZLICZENIA


 1. Operator wystawi i wyśle Użytkownikowi fakturę VAT każdorazowo w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania Opłaty subskrypcyjnej.

 2. Za moment otrzymania Opłaty subskrypcyjnej uważa się dzień jej prawidłowego zrealizowania za pośrednictwem Integratora Płatności, co zostanie potwierdzone stosownym komunikatem, uzależnionym od wybranej formy płatności.

 3. W przypadku nieodnotowania wpływu Opłaty subskrypcyjnej, Operator wezwie Użytkownika do zapłaty brakującej Opłaty subskrypcyjnej, wysyłając stosowne pismo na wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres mailowy. W przypadku niedokonania płatności w terminie zakreślonym w ostatnim wezwaniu, Operator uprawniony jest do wstrzymania bądź ograniczenia realizacji Usługi na rzecz Użytkownika i Uczestnika.

 4. Użytkownik ponosi wszelkie konsekwencje błędnego dokonania wpłaty lub w sposób utrudniający jej identyfikację, w tym także ewentualną konsekwencję w postaci wstrzymania realizacji Usługi na rzecz Użytkownika.

 5. Operator dopuszcza możliwość zastosowania preferencyjnych warunków cenowych dla Użytkowników, którzy w ramach wybranego przez siebie Pakietu wskażą preferowaną przez Operatora, a wskazaną w Koszyku, liczbę Uczestników. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Operator wskazuje, iż niniejsze postanowienie wprowadza jedynie możliwość zastosowania warunków preferencyjnych, przy czym nie stanowi źródła Obowiązku dla Operatora. Szczegóły dotyczące ewentualnych preferencyjnych warunków płatności ujęte zostaną w Koszyku.§ 7
ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG


 1. Rozwiązanie umowy może nastąpić poprzez:

 1. upływ terminu, na który zawarta została umowa, to jest upływ ostatniego przewidzianego Okresu subskrypcji,

 2. wypowiedzenie umowy przez Operatora lub Użytkownika bez podania przyczyny, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia,

 3. wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia ciążących na niej obowiązków, w tym w szczególności obowiązków wskazanych w Regulaminie,

 1. Wypowiedzenie umowy musi nastąpić w formie pisemnej i zostać przesłane drugiej stronie listem poleconym oraz adres info@edolando.com na wskazany przez nią adres.

 2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika na podstawie § 7 ust. 1 lit. b) Regulaminu, Użytkownikowi nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot płatności dokonanej na rzecz Operatora w celu uzyskania dostępu do Usługi.§ 8
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora należy kierować na adres email info@edolando.com lub na adres korespondencyjny Operatora: Rdeo sp. z o.o. : ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa.

 2. Z uwagi na specyfikę Usługi Tworzenia Webinarów w opcji bezpłatnej, w tym w szczególności jej nieodpłatny charakter, Operator nie przewiduje możliwości składania reklamacji w razie niedziałania lub nieprawidłowego działania tejże Usługi.

 3. Reklamacja może zostać złożona w terminie czternastu dni od dnia wystąpienia zawinionego przez Operatora zdarzenia, które spowodowało szkodę u Użytkownika, w szczególności polegającą na stwierdzeniu niewłaściwego, to jest niezgodne z opisem Usługi zawartym w Regulaminie w Serwisie, działania Usługi.

 4. Szkoda poniesiona przez Użytkownika, za którą Operator może ponosić odpowiedzialność, obejmuje wyłącznie poniesione straty, z wyłączeniem utraconych korzyści.

 5. Reklamacja, aby mogła zostać rozpatrzona przez Operatora, powinna zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko Użytkownika oraz jego login, a także ewentualnie login Uczestnika, jeśli to Uczestnika dotyczyło zdarzenie objęte reklamacją – w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną

lub

 1. firmę Użytkownika oraz jego login, a także ewentualnie login Uczestnika, jeśli to Uczestnika dotyczyło zdarzenie objęte reklamacją – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

 2. adres zamieszkania Użytkownika – w przypadku osoby fizycznej

lub

 1. adres siedziby Użytkownika – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

 2. dokładny opis przyczyn będących podstawą złożenia reklamacji

 1. Rozstrzygnięcie reklamacji może polegać na jej uwzględnieniu – wtedy Operator zaproponuje działania naprawcze, które będą miały na celu naprawienie szkody poniesionej przez Użytkownika, lub uznaniu reklamacji za bezzasadną.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania, a o jej rozstrzygnięciu Użytkownik zostanie powiadomiony na adres email wskazany podczas Rejestracji w Serwisie.

 3. Użytkownik zgłasza w formie reklamacji zarówno własne zastrzeżenia wobec świadczonych Usług, jak i zastrzeżenia Uczestników. Uczestnik może samodzielnie złożyć reklamację wyłącznie w przypadku wykupienia przez Użytkownika u Operatora dodatkowej Usługi HelpDesku, która została opisana w Koszyku.

 4. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika stanowiska przedstawionego przez Operatora w rozstrzygnięciu reklamacji, przysługuje mu prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia reklamacji.

 5. W przypadku złożenia przez Użytkownika wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Operator zajmie stanowisko względem tego wniosku w terminie czternastu dni od dnia jego otrzymania. Stanowisko to zostanie wysłane Użytkownikowi na adres email wskazany przez niego podczas Rejestracji w Serwisie.

 6. Stanowisko przedstawione przez Operatora wobec wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest ostateczne w toku postępowania reklamacyjnego.

 7. Użytkownik może dochodzić roszczeń wobec Operatora dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w Regulaminie.

 8. Reklamacje dotyczące płatności dokonanych przez Użytkowników rozpatrywane są w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 5 Regulaminu płatności.§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Strony dopuszczają wymianę korespondencji w celu realizacji wzajemnych praw i obowiązków za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że w Regulaminie lub innym dokumencie kształtującym wzajemne prawa i obowiązki wskazano inaczej.

 2. Wszelkie spory powstałe w toku realizacji wzajemnych praw i obowiązków rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla Operatora.

 3. Dokonując rejestracji i zamawiając usługę Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu.

 4. Operator informuje, iż dla pełnego korzystania z oferowanych przez niego Usług, poza koniecznością zaakceptowania niniejszego Regulaminu, niezbędne jest także zaakceptowanie Polityki prywatności oraz Regulaminu płatności. Dokonanie płatności na rzecz Operatora jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu płatności.

 5. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu, a jedynie nieważnego postanowienia, w miejsce którego wejdą postanowienia odpowiadające intencją stron.

 6. W przypadku wprowadzenia zmian w treści Regulaminu, Operator zawiadomi o tym fakcie za pośrednictwem Serwisu co najmniej siedem dni przed planowanym dniem rozpoczęcia obowiązywania tychże zmian. Operator informuje iż wprowadzenie zmian w treści Regulaminu może być również spowodowane wymogami podmiotów współpracujących z Operatorem, w tym w szczególności w zakresie obsługi płatności dokonywanych przez Użytkowników.