REGULAMIN SERWISU EDOLANDO.COM

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego edolando.com

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą w szczególności uprawnień i obowiązków Użytkowników Serwisu.

 3. Regulamin oraz Serwis posługują się następującymi pojęciami:

 1. Operator – Edolando.com sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, NIP 729-273-27-41 REGON: 385070166,

 2. Serwis – serwis Edolando.com

 3. Panel Platformy – moduł Panelu pozwalający Użytkownikowi m.in. na kompleksowe zarządzanie Uczestnikami, Szkoleniami i innymi funkcjonalnościami udostępnionymi Użytkownikowi i Uczestnikom w zakresie określonym w Cenniku.

 4. Rejestracja – rejestracja w Serwisie przez Użytkownika lub Uczestnika, wymagająca podania podstawowych informacji umożliwiających stworzenie Konta, polegające na:

 • Rejestracja Użytkownika – rejestracja w Serwisie, która pozwala na nadanie odpowiedniego dostępu do Panelu administracyjnego, a także nadanie uprawnień Uczestników; Rejestracja Użytkownika wymaga podania danych dostępnych w formularzu https://edolando.com/konto lub https://courses.edolando.com/checkout/

 • Rejestracja Uczestnika – udzielenie wybranym przez Użytkownika osobom fizycznym dostępu do odpowiednich Usług wybranych przez Użytkownika i wskazanych w Panelu lub zgłoszenia samodzielne,

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, która po akceptacji Regulaminu uzyskała dostęp do Usług oferowanych przez Operatora, zgodnie z wybranym przez siebie zakresem Usług, ze stałym dostępem do Panelu umożliwiającym tworzenie Szkoleń z możliwością ich Publikacji w Marketplace oraz możliwość rozszerzenia Usługi o dowolny Pakiet, posiadająca nadrzędne uprawnienia administracyjne względem Uczestnika,

 2. Uczestnik – osoba fizyczna która została zaproszona do przejścia danego, dedykowanego dla niej Szkolenia, ćwiczenia, testu lub innego materiału dostępnego w Serwisie, której uprawnienia do Panelu nadaje Użytkownik lub Operator,

 3. Konto – podstrona Serwisu z dostępem ograniczonym przez Login i Hasło, umożliwiająca Użytkownikom i Uczestnikom zarządzanie wprowadzonymi przez nich danymi oraz aktywne uczestnictwo w Serwisie,

 4. Login – adres mailowy Użytkownika, a w przypadku Uczestnika ciąg znaków będący jednocześnie jego identyfikatorem w Serwisie, którego wpisanie łącznie z Hasłem warunkuje dostęp do Panelu i Konta; Login Uczestnika nie może być zwrotem powszechnie uznanym za obraźliwe, naruszać praw osób trzecich, ani godzić w dobre obyczaje,

 5. Hasło – ciąg o długości przynajmniej ośmiu znaków, na które składają się litery i cyfry, którego wpisanie łącznie z Loginem warunkuje dostęp do Panelu i Konta,

 6. Aktywny Uczestnik – Uczestnik, który może dokonać logowania do Panelu, i który podlega Płatnościom rozliczanym w ramach Usługi,

 7. Usługa – świadczenie oferowane w Serwisie na rzecz Użytkowników i Uczestników; podstawowe rodzaje Usług to:

 • Pakiet – oferowany przez Operatora i pozwalający na świadczenie Usług w ramach określonego dostępu funkcjonalnego do Panelu i Szkoleń poprzez nabycie uprawnień do zarządzania Platformą za pośrednictwem Panelu Platformy, którego szczegóły dostępne są w Cenniku

 • Szkolenie – rodzaj Usługi dostępnej i opublikowanej w Marketplace , której autorem i podmiotem oferującym jest Użytkownik lub Operator i dostępne pod adresem https://courses.edolando.com/

 1. Zamówienie – zamówienie przez Użytkownika Usługi zgodnej z jej opisem i Ceną Pakietu lub Szkolenia

 2. Cena – ustalona przez Operatora lub Użytkownika wartość Usługi oferowanej w Serwisie, a określona w Cenniku lub Marketplace.

 3. Cennik – zbiór dostępnych Pakietów ze wskazaniem objętych nim funkcjonalności (zakresu Usług) oraz ustalonej przez Operatora Ceny; Cennik może zawierać także opis funkcjonalności i Cenę poszczególnych Usług oferowanych w Serwisie, o ile Operator dopuszcza ich samodzielne Zamówienie, a jego szczegóły znajdują się na stronie https://edolando.com/cennik/

 4. Koszyk – podsumowanie wybranych przez Użytkownika Usług, umożliwiające dokonanie wyboru parametrów Zamówienia, takich jak wskazanie liczby Uczestników, okresu świadczenia Usług, rodzaju Pakietu oraz ewentualnych dodatkowych Usług z podaniem Ceny każdej z nich, a następnie kierujące do Płatności, poprzez którą następuje Zamówienie lub potwierdzenie zamówienia wybranych Usług, przedłużenie okresu ich świadczenia oraz aktualizacja ich parametrów,

 5. Płatność – opłata dokonywana przez Użytkownika na rzecz Operatora lub innego Użytkownika za udzielenie mu dostępu do wybranych przez niego Usług, zgodnie z parametrami i Ceną wskazaną w Koszyku; Płatność następuje za pośrednictwem Integratora Płatności,

 6. Integrator Płatności – podmiot pośredniczący w realizacji Płatności pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem lub pomiędzy Użytkownikami, w sposób i na zasadach opisanych w Regulaminie Płatności,

 7. Opłata jednorazowa – jednorazowa Płatność uiszczana przez Użytkownika, warunkująca uzyskanie przez Użytkownika i wskazanych przez niego Uczestników dostępu do wybranych Usług oferowanych w Serwisie,

 8. Opata cykliczna – Płatność uiszczana przez Użytkownika w sposób cykliczny, przez cały okres korzystania z Usług, umożliwiająca posiadanie stałego dostępu przez Użytkownika i wskazanych przez niego Uczestników do wybranych Usług oferowanych w Serwisie,

 9. Okres subskrypcji lub Okres dostępności Szkolenia – potwierdzony dokonaniem Płatności przez Użytkownika okres czasu, podczas którego Użytkownik i wskazani przez niego Uczestnicy będą mieli możliwość korzystania z wybranych Usług, w zakresie zdefiniowanym w Koszyku przed dokonaniem Płatności; domyślnym okresem dostępności zakupionego Szkolenia jest dwanaście miesięcy kalendarzowych od dnia dokonania Płatności, chyba że podczas Zamówienia Użytkownik wybrał inny udostępniony okres; w przypadku Zamówienia Pakietu, Okres subskrypcji każdorazowo wynosi dwanaście miesięcy kalendarzowych od dnia dokonania pierwszej Opłaty cyklicznej,

§ 2

  1. Właścicielem Serwisu jest Operator.

  2. Usługi oferowane w Serwisie świadczone są przez Operatora lub przez Użytkowników. W przypadku Usług świadczonych przez Użytkowników, Operator pośredniczy jedynie w ich realizacji, udostępniając danemu Użytkownikowi możliwość oferowania Usług w Serwisie. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za sposób realizacji Usług świadczonych przez Użytkowników, w tym w szczególności za ich zawartość merytoryczną.

  3. Operator świadczy Usługi polegające w szczególności na udostępnieniu Użytkownikom narzędzi do tworzenia, zarządzania i dystrybucji Szkoleń online oraz wskazanymi przez Użytkownika Uczestnikami. Zakres Usług udostępnionych danemu Użytkownikowi zależy od indywidualnych potrzeb Użytkownika, wyrażonych podczas personalizacji Panelu oraz parametrów wskazanych w Koszyku.

  4. Operator świadczy także Usługi polegające na udostępnianiu w Serwisie informacji o Szkoleniach stacjonarnych organizowanych przez Użytkowników, na zasadach opisanych w dalszej części Regulaminu.

§ 3
PODSTAWA REALIZACJI USŁUG

 1. Z wyłączeniem pakietu bezpłatnego, korzystanie z Usług jest odpłatne, z zastrzeżeniem wyjątków wprost wskazanych w Regulaminie, a podstawą ich aktywacji jest dokonanie Płatności przez Użytkownika na rzecz Operatora, w wysokości zgodnej z Ceną wskazaną w Koszyku.

 2. Realizacja Usługi możliwa jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji w Serwisie, Zamówienia i Płatności , podczas których Użytkownik poda swoje prawdziwe i aktualne dane wskazane w formularzu rejestracyjnym.

 3. Podczas Rejestracji w Serwisie Użytkownik wybiera Pakiet spośród oferowanych przez Operatora. Zależnie od wybranego Pakietu, korzystanie z części Usług dedykowanych Użytkownikowi może być bezpłatne. W trakcie korzystania z Pakietu Darmowego możliwy jest zakup innej, płatnej wersji Pakietu, oferującej Usługi opisane w Cenniku. Wersja płatna Pakietu może zostać aktywowana podczas Rejestracji lub w późniejszym okresie czasu zgodnie z parametrami z Koszyka i Cennika.

 4. Podczas dokonywania Zakupu lub zamówienia Usługi, należy wybrać jej rodzaj, zgodnie z ofertą zawartą w Serwisie.

 5. Dokonanie pierwszej Płatności jest rozumiane jako chęć zawarcia umowy, w oparciu o którą realizowane będą wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika, Uczestnika i Operatora. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach opisanych w § 7 Regulaminu.

 6. Operator podejmuje działania zmierzające do weryfikacji Użytkowników oferujących Szkolenia w Serwisie, w tym w szczególności w zakresie posiadanych przez nich kompetencji oraz jakości oferowanych Szkoleń, przy czym Operator nie ponosi odpowiedzialności za realizację praw i obowiązków przez Użytkowników, którzy oferują Szkolenia w Serwisie.

 7. Zakres świadczonej Usługi przez Operatora na rzecz Użytkownika i Uczestnika określa wybrana przez Użytkownika zawartość Koszyka w chwili dokonania Płatności za wybrane Usługi.

 8. W przypadku wystąpienia podstaw do odmowy zawarcia umowy przez Operatora, może on odmówić jej zawarcia, o czym niezwłocznie powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z adresu mailowego wskazanego podczas Rejestracji. W przypadku odmowy zawarcia umowy Użytkownik nie zostanie obciążany żadnymi kosztami, a zapłacona przez niego kwota pieniężna zostanie mu zwrócona.

 9. W przypadku nieprzekazania Użytkownikowi przez Operatora niezwłocznej informacji o odmowie zawarcia umowy i jej podstawie, umowę uważa się za zawartą z chwilą prawidłowego zrealizowania pierwszej Płatności. Operator zastrzega możliwość odmowy zawarcia umowy także w przypadku zakwestionowania płatności przez Integratora płatności w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz wewnętrzne regulacje Integratora Płatności.

 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w procesie rejestracji lub świadczeniu Usługi wynikające z przyczyn od niego niezależnych, takich jak zaksięgowanie Płatności na rachunku bankowym.

§ 4
REALIZACJA USŁUG

 1. Realizacja Usług na rzecz Użytkownika rozpocznie się po odnotowaniu przez Operatora prawidłowej realizacji Płatności przez Użytkownika.

 2. Realizacja Usług na rzecz Użytkownika będącego konsumentem rozpocznie się niezwłocznie po dokonaniu przez niego Płatności, o ile złoży on oświadczenie, o którym mowa w § 7 ust. 5 i 6 Regulaminu.

 3. W ramach świadczonych Usług Operator, poza działaniami ujętymi w § 2 ust. 3 i 4 Regulaminu, a także umożliwieniem Użytkownikom oferowania przez nich Szkoleń w Serwisie, zobowiązuje się do:

 1. umożliwienia dokonania Rejestracji,

 2. utrzymania Serwisu i Panelu zgodnie z zamówionymi przez Użytkownika Usługami w zakresie określonym i opłaconym w Koszyku; zwiększenie zakresu Usług oferowanych przez Operatora oraz wprowadzenie przez Operatora rozwiązań mających ułatwić i udoskonalić korzystanie z Usług przez Użytkowników i Uczestników, nie narusza obowiązku utrzymania Serwisu i Panelu zgodnie z zamówionymi przez Użytkownika Usługami,

 3. umożliwienia dokonania logowania Użytkownikom oraz Uczestnikom zgodnie z przydzielonym im zakresem uprawnień.

 1. Operator oferuje Użytkownikom i Uczestnikom Usługę Webinary, umożliwiającą szeroko rozumianą wzajemną komunikację za pośrednictwem Internetu, polegającą na przekazywaniu treści audio, wideo lub tekstowych. Szczegółowy oferowany zakres Webinarów opisany został w Cenniku.

 2. Z uwagi na okoliczność, iż Webinary oferowane jest przez podmiot zewnętrzny, niezależny od Operatora, w celu skorzystania z tej Usługi konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Korzystania z Webinarów, który można znaleźć na stronie https://enterprise.archiebot.com/legal

 3. Użytkownicy mogą wybrać i skorzystać, niezależnie od Usług opisanych w § 4 ust. 3 – 5 Regulaminu, z Usług dodatkowych, które wskazane zostały w Koszyku.

 4. Zakupu lub zamówienia Usług oferowanych w Serwisie mogą dokonać także osoby, które nie dokonały Rejestracji. Przed dokonaniem Płatności będą one zobowiązane do podania danych, o których mowa w § 1 ust. 3 lit. d) tiret pierwszy oraz zaakceptowania Regulaminu, Regulaminu płatności i Polityki prywatności. Podanie danych nieprawdziwych lub błędnych spowoduje niezrealizowanie, a w przypadku późniejszego wykrycia nieprawidłowości wstrzymanie realizacji Usługi.

 5. Usługi będą świadczone siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę, zgodnie z wybranymi parametrami określonymi w Koszyku.

 6. Operator niniejszym informuje, że wszelkie materiały przekazane Użytkownikom i/lub Uczestnikom w toku realizowania Usługi na ich rzecz, stanowią własność intelektualną Operatora, Użytkowników lub innych podmiotów wskazanych z tych materiałach lub w ich opisie, wobec czego podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Materiały wykorzystane do tworzenia Szkoleń online przez Użytkowników, podobnie jak same Szkolenia online, stanowią przedmiot ich wyłącznej własności, chyba że Użytkownik wykorzystał je w oparciu o inną podstawę prawną, która umożliwiła mu ich Publikację.

 7. Operator niniejszym informuje, iż Użytkownik uprawniony jest do korzystania z udostępnionych mu materiałów w celu korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem oraz udostępnienia ich Uczestnikom wyłącznie przy wykorzystaniu Serwisu i w oparciu o jego funkcjonalności.

 8. Operator umożliwia Użytkownikom zamieszczenie w Serwisie informacji o organizowanych przez nich Szkoleniach stacjonarnych, przy czym Operator w żadnym zakresie nie uczestniczy w organizacji Szkoleń stacjonarnych. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie aspekty Szkolenia stacjonarnego, w tym w szczególności za jego przebieg, jakość, zawartość merytoryczną i wykorzystane materiały, ponosi Użytkownik, który oferuje Szkolenie stacjonarne w Serwisie.

 9. Jeśli Użytkownik lub Uczestnik korzystają z materiałów własnych, w szczególności podczas tworzenia Szkoleń online oraz Szkoleń na własny użytek, korzystanie z tychże materiałów nie może naruszać jakichkolwiek uprawnień przysługującym osobom trzecim. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie względem Operatora z tytułu naruszenia przez Użytkowników lub Uczestników, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczeń, w tym także wszelkich kosztów, również ewentualnych kosztów postępowania sądowego i kosztów zastępstwa procesowego, zasądzonych od Operatora.

 10. Każdy Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie logo Użytkownika w Serwisie z informacją o współpracy Operatora i Użytkownika. Ewentualną prośbę o wycofanie tej zgody należy kierować do Operatora pod adresem info@edolando.com.

 11. Każde ze Szkoleń zewnętrznych, do których dostęp wykupił Użytkownik, posiada limitowaną ilość miejsc, z których skorzystać mogą Uczestnicy Jednostki organizacyjnej Użytkownika. Uzyskanie przez Uczestnika dostępu do jednego ze Szkoleń udostępnionych Uczestnikom przez Użytkownika, jest jednoznaczne z wykorzystaniem jednego z limitowanych miejsc wykupionych przez Użytkownika. Rezygnacja przez Uczestnika z dostępu do Szkolenia zewnętrznego lub wyłącznie dostępu przez Użytkownika, nie umożliwia ponownego wykorzystania tego miejsca przez tego samego lub innego Uczestnika.

 12. Okres obowiązywania wybranego przez Użytkownika płatnego Pakietu wynosi dwanaście miesięcy od dnia zarejestrowania Płatności przez Operatora. Użytkownik może dokonać Opłaty jednorazowej, za cały Okres subskrypcji, lub Opłat cyklicznych, w każdym miesiącu Okresu subskrypcji.

 13. W trakcie obowiązywania wykupionego Pakietu Użytkownik może zmienić liczbę Uczestników oraz Pakiet na większy, przy czym dla skuteczności tej zmiany konieczne jest uiszczenie różnicy cenowej określonej w Koszyku. Zmniejszenie opłaconego już Pakietu również jest możliwe, jednakże nie powoduje zwrotu kosztów przez Operatora na rzecz Użytkownika.

 14. Użytkownik korzystający z Pakiety Darmowego może w każdym czasie zmienić Pakiet na Premium, Business lub Enterprise. W okresie obowiązywania jednego z płatnych Pakietów, brak jest możliwości jego zmiany na Pakiet Darmowy.

 15. Operator nie przewiduje możliwości wcześniejszego przerwania Okresu subskrypcji niż przed upływem dwunastu miesięcy. Zaprzestanie korzystania z Pakietu nie uprawnia Użytkownika do zadania zwrotu uiszczonej Opłaty jednorazowej w żadnej części. Zaprzestanie korzystania z Pakietu nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczania Opłat cyklicznych przez cały czas trwania Okresu subskrypcji.

 16. W przypadku braku realizacji przez Użytkownika Opłat cyklicznych w Okresie subskrypcji, Operator uprawniony będzie do ograniczenia funkcjonalności Konta Użytkownika, jego zawieszenia lub usunięcia. Podjęcie któregokolwiek z tych działań przez Operatora nie stanowi podstawy do żądania przez Użytkownika zwrotu już uiszczonych Opłat cyklicznych, a także nie zwalnia go z obowiązku uregulowania nieopłaconych Opłat cyklicznych za cały Okres subskrypcji.

 17. Okres subskrypcji po jego zakończeniu ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne dwanaście miesięcy, na dotychczasowych warunkach świadczenia Usług. W przypadku braku chęci rozpoczęcia nowego Okresu subskrypcji, Użytkownik w ostatnim miesiącu obecnego Okresu subskrypcji winien anulować subskrypcję w Panelu.

§ 5
KWESTIE TECHNICZNE

 1. Operator uprawniony jest do wprowadzania modyfikacji technicznych do sposobu realizacji Usługi oraz Regulaminu, które mają na celu usprawnienie korzystania z Usług oferowanych przez Operatora i/lub wprowadzenie nowych Usług, które będą dostępne dla Użytkowników i Uczestników.

 2. Operator przewiduje przerwy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu i realizacji Usług i z przyczyn technicznych, przy czym przerwa techniczna trwająca nie dłużej niż dwadzieścia cztery godziny nie uprawnia Użytkowników i/lub Uczestników do wystąpienia z jakikolwiek roszczeniem względem Operatora.

 3. Operator zapewnia niezbędne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zminimalizować zagrożenie bezpieczeństwa realizacji Usługi.

 4. W przypadku wystąpienia przerwy technicznej w realizacji Usługi trwającej ponad dwadzieścia cztery godziny, Operator na pisemny wniosek Użytkownika przedłuży Okres abonamentowy o czas trwania przerwy technicznej.

 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn wynikających z działań lub zaniechań osób trzecich oraz w przypadku wystąpienia siły wyższej.

 6. Operator niniejszym wskazuje, że dla swobodnego korzystania z oferowanych przez niego Usług, Użytkownik powinien dysponować sprzętem technicznym o parametrach technicznych nie niższych niż:

Kompatybilne przeglądarki

 • Chrome (w najnowszej stabilnej wersji)

 • Firefox (w najnowszej stabilnej wersji)

 • Opera (w najnowszej stabilnej wersji)

 • Oraz kompatybilne urządzenia typu z komputerami desktop, notebookami oraz urządzeniami mobilnymi, które mają dostęp do sieci Internet.

§ 6
ROZLICZENIA

  1. Operator wystawi i wyśle Użytkownikowi fakturę VAT każdorazowo w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania Płatności.

  2. Za moment otrzymania przez Operatora Płatności przyjmuje się dzień jej prawidłowego zrealizowania za pośrednictwem Integratora Płatności.

  3. W przypadku Płatności w formie karty płatniczej, Użytkownik wyraża zgodę na jej realizację poprzez automatycznie odnawialnej płatności w każdym miesiącu obowiązywania Okresu subskrypcji. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia na wskazanym przez siebie metodzie płatności wystarczających środków na uiszczenie każdej z Opłat cyklicznych. W przypadku niezapewnienia przez Użytkownika środków wystarczających na pokrycie którejkolwiek z Opłat cyklicznych, Operator uprawniony jest do wstrzymania bądź ograniczenia realizacji Usługi na rzecz Użytkownika i Uczestników, niezależnie od czego zaległe Opłaty cykliczne pobrane zostaną niezwłocznie po zasileniu rachunku bankowego Użytkownika wystarczającymi środkami pieniężnymi.

  4. W przypadku rezygnacji z Usług, za które Płatność następuje w sposób wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu, Użytkownik nie zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania Opłat cyklicznych przez cały Okres subskrypcji, chyba że rezygnacja nastąpiła z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Operator.

  5. W przypadku wybrania przez Użytkownika innej formy Płatności niż karta płatnicza i nieodnotowania wpływu Opłaty cyklicznej, Operator wezwie Użytkownika do zapłaty brakującej Opłaty cyklicznej, wysyłając stosowne powiadomienie na wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres mailowy. W przypadku niedokonania zapłaty w terminie zakreślonym w powiadomieniu, Operator uprawniony jest do wstrzymania bądź ograniczenia realizacji Usługi na rzecz Użytkownika i Uczestników.

  6. W przypadku nieodnotowania wpływu Opłaty jednorazowej, Operator nie udzieli Użytkownikowi i Uczestnikom dostępu do wybranej przez niego Usługi, z którym to dostępem wiąże się obowiązek uiszczenia Płatności.

  7. Dostęp do Usług oferowanych w Serwisie warunkowany jest uiszczeniem Opłaty cyklicznej lub Opłaty jednorazowej, nigdy obu tych Płatności jednocześnie za tę samą Usługę.

  8. Operator dopuszcza możliwość zmiany parametrów i wartości Zamówienia w trakcie zakupionej Usługi i w trakcie zakupionego Okresu Subskrypcji, przy czym niezbędna jest jego uprzednia zgoda wyrażona przez email oraz muszą na to pozwalać technologiczne warunki.

  9. Użytkownik ponosi wszelkie konsekwencje błędnego dokonania wpłaty lub w sposób utrudniający jej identyfikację, w tym także ewentualną konsekwencję w postaci wstrzymania realizacji Usługi na rzecz Użytkownika.

  10. Operator dopuszcza możliwość zastosowania preferencyjnych warunków cenowych dla Użytkowników w pakiecie Enterpise.


§ 7
ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Rozwiązanie umowy może nastąpić poprzez:

 1. upływ terminu, na jaki zawarta została umowa, to jest upływ ostatniego dnia przewidzianego Okresem subskrypcji lub Okres dostępności szkolenia,

 2. upływ terminu, na jaki zawarta została umowa, to jest upływ czasu, na jaki Użytkownik uzyskał dostęp do Usługi na skutek uiszczenia Opłaty jednorazowej,

 3. wypowiedzenie umowy przez Operatora lub Użytkownika bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia obowiązków przez Operatora lub Użytkownika, w tym w szczególności obowiązków wskazanych w Regulaminie lub w innych dokumentach wewnętrznych Operatora – Regulaminie płatności i Regulaminie Dostawców.

 1. Wypowiedzenie umowy musi nastąpić w formie pisemnej i zostać przesłane drugiej stronie listem poleconym wskazany przez nią adres:

 • w przypadku Operatora – adres wskazany w § 1 pkt 3 lit. a) Regulaminu,

 • w przypadku Użytkownika – adres wskazany podczas Rejestracji.

 1. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika na podstawie § 7 ust. 1 lit. c) Regulaminu, Użytkownikowi nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot płatności dokonanej na rzecz Operatora w celu uzyskania dostępu do Usługi.

 2. Niezależnie od możliwości rozwiązania umowy w sposób wskazany w § 7 ust. 1 Regulaminu, Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie czternastu dni od dnia dokonania pierwszej Płatności, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 7 ust. 5 Regulaminu.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem, jeśli realizacja Usług na jego rzecz (spełnianie świadczeń) rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy, czego podstawę prawną stanowi art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 4. W przypadkach innych niż wskazany w § 7 ust. 5 Regulaminu, dla odstąpienia od umowy konieczne jest przesłanie przez Użytkownika będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy za adres Operatora, z zachowaniem terminu czternastu dni od dnia dokonania pierwszej Płatności.

 5. Użytkownik będący konsumentem może złożyć oświadczenie obejmujące wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług na jego rzecz i jednoczesne zrzeczenie się prawa odstąpienia od umowy w Koszyku, przed dokonaniem Płatności. Złożenie tego oświadczenia i dokonanie Płatności uniemożliwia Użytkownikowi będącemu konsumentem skuteczne odstąpienie od umowy zawartej na odległość od momentu, w którym Operator zacznie świadczyć na jego rzecz zakupione lub zamówione Usługi.

§ 8
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora należy kierować na adres email info@edolando.com lub na adres korespondencyjny Operatora: Edolando.com sp. z o.o. : ul. Wróblewskiego18 lok. 1102, 93-578 Łódź. Operator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie Użytkownikom i Uczestnikom stałego dostępu do zakupionych lub zamówionych przez nich Usług, oznaczającego możliwość nieprzerwanego korzystania z tychże Usług. Jednocześnie Operator zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usług realizowanych przez zewnętrznych dostawców, jeśli będzie on powodowany naruszeniem przez Użytkownika lub Uczestnika uprzednio zaakceptowanych warunków świadczenia tychże Usług, w tym w szczególności ujętych w regulaminach, o których mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu. W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej Webinarów, reklamacja ta będzie rozpoznana wspólnie z podmiotami dostarczającymi te Usługi, co może doprowadzić do wydłużenia terminu jej rozstrzygnięcia.

 2. Z uwagi na specyfikę Usługi Tworzenia Webinarów w opcji bezpłatnej, w tym w szczególności jej nieodpłatny charakter, Operator nie przewiduje możliwości składania reklamacji w razie niedziałania lub nieprawidłowego działania tejże Usługi.

 3. Reklamacja może zostać złożona w terminie czternastu dni od dnia wystąpienia zawinionego przez Operatora zdarzenia, które spowodowało szkodę u Użytkownika, w szczególności polegającą na stwierdzeniu niewłaściwego, to jest niezgodne z opisem Usługi zawartym w Regulaminie w Serwisie, działania Usługi.

 4. Szkoda poniesiona przez Użytkownika, za którą Operator może ponosić odpowiedzialność, obejmuje wyłącznie poniesione straty, z wyłączeniem utraconych korzyści.

 5. Reklamacja, aby mogła zostać rozpatrzona przez Operatora, powinna zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko Użytkownika oraz jego login, a także ewentualnie login Uczestnika, jeśli to Uczestnika dotyczyło zdarzenie objęte reklamacją – w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną

lub

 1. firmę Użytkownika oraz jego login, a także ewentualnie login Uczestnika, jeśli to Uczestnika dotyczyło zdarzenie objęte reklamacją – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

 2. adres zamieszkania Użytkownika – w przypadku osoby fizycznej

lub

 1. adres siedziby Użytkownika – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

 2. dokładny opis przyczyn będących podstawą złożenia reklamacji

 1. Rozstrzygnięcie reklamacji może polegać na jej uwzględnieniu – wtedy Operator zaproponuje działania naprawcze, które będą miały na celu naprawienie szkody poniesionej przez Użytkownika, lub uznaniu reklamacji za bezzasadną.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania, a o jej rozstrzygnięciu Użytkownik zostanie powiadomiony na adres email wskazany podczas Rejestracji w Serwisie.

 3. Użytkownik zgłasza w formie reklamacji zarówno własne zastrzeżenia wobec świadczonych Usług, jak i zastrzeżenia Uczestników. Uczestnik może samodzielnie złożyć reklamację wyłącznie w przypadku wykupienia przez Użytkownika u Operatora dodatkowej Usługi HelpDesku, która została opisana w Koszyku.

 4. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika stanowiska przedstawionego przez Operatora w rozstrzygnięciu reklamacji, przysługuje mu prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia reklamacji.

 5. W przypadku złożenia przez Użytkownika wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Operator zajmie stanowisko względem tego wniosku w terminie czternastu dni od dnia jego otrzymania. Stanowisko to zostanie wysłane Użytkownikowi na adres email wskazany przez niego podczas Rejestracji w Serwisie.

 6. Stanowisko przedstawione przez Operatora wobec wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest ostateczne w toku postępowania reklamacyjnego.

 7. Użytkownik może dochodzić roszczeń wobec Operatora dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w Regulaminie.

 8. Reklamacje dotyczące Płatności dokonywanych przez Użytkowników rozpatrywane są w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 5 Regulaminu płatności.

 9. Wobec treści § 4 ust. 11 Regulaminu, Operator nie przewiduje możliwości składania reklamacji dotyczących Szkoleń stacjonarnych, w szczególności wynikających z braku ich realizacji lub niewłaściwej realizacji. Wyłączną odpowiedzialność za organizację i przebieg Szkoleń stacjonarnych ponosi Użytkownik oferujący Szkolenie stacjonarne w Serwisie. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Szkolenia stacjonarnego przez Użytkownika, Operator, na wniosek innego Użytkownika, może udzielić mu informacji niezbędnych dla dochodzenia roszczeń z tego tytułu bezpośrednio od Użytkownika oferującego Szkolenie stacjonarne.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strony dopuszczają wymianę korespondencji w celu realizacji wzajemnych praw i obowiązków za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że w Regulaminie lub innym dokumencie kształtującym wzajemne prawa i obowiązki wskazano inaczej.

 2. Wszelkie spory powstałe w toku realizacji wzajemnych praw i obowiązków rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla Operatora.

 3. Dokonując rejestracji i zamawiając usługę Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu.

 4. Operator informuje, iż dla pełnego korzystania z oferowanych przez niego Usług, poza koniecznością zaakceptowania niniejszego Regulaminu, niezbędne jest także zaakceptowanie Polityki prywatności oraz Regulaminu płatności, a w razie chęci oferowania Szkoleń, także Regulaminu Dostawców. Dokonanie Płatności na rzecz Operatora jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu płatności, a Publikacja Szkolenia w Serwisie z akceptacją Regulaminu Dostawców.

 5. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu, a jedynie nieważnego postanowienia, w miejsce którego wejdą postanowienia odpowiadające intencją stron.

 6. W przypadku wprowadzenia zmian w treści Regulaminu, Operator zawiadomi o tym fakcie za pośrednictwem Serwisu co najmniej siedem dni przed planowanym dniem rozpoczęcia obowiązywania tychże zmian. Operator informuje iż wprowadzenie zmian w treści Regulaminu może być również spowodowane wymogami podmiotów współpracujących z Operatorem, w tym w szczególności w zakresie obsługi płatności dokonywanych przez Użytkowników.