fbpx

REGULAMIN SERWISU EDOLANDO.COM

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego edolando.com

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą w szczególności uprawnień i obowiązków Użytkowników Serwisu.

 3. Regulamin oraz Serwis posługują się następującymi pojęciami:

 1. Operator – Edolando Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-578, ul. Wróblewskiego 18, NIP 729-273-27-41, REGON: 385070166,

 2. Edolando.com – pojęcie wykorzystane w Serwisie, które oznacza spółkę Edolando Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 093-578, ul. Wróblewskiego 18, NIP 729-273-27-41, REGON: 385070166,

 3. Serwis – serwis Edolando.com udostępniający m.in. Stronę informacyjną, Panel Platformy, Panel Sklepu, Szkoleniotekę oraz Kreator szkoleń,

 4. Strona informacyjna – serwis Edolando.com dostępny przed zalogowaniem,

 5. Panel – zbiór usług oferowanych Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu, do których Użytkownicy uzyskują dostęp po dokonaniu Rejestracji w Serwisie, wyborze Usług i dokonaniu płatności, i do których Użytkownicy mogą udzielić dostępu Uczestnikom; parametry techniczne Panelu mogą być przez Użytkowników i Uczestników modyfikowane i skonfigurowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań; w Serwisie wyróżnia się Panel Sklepu oraz Panel Platformy,

 6. Panel Sklepu – moduł Panelu, który pozwala na zdefiniowanie i zarządzanie ofertą Szkoleń opublikowanych w Szkoleniotece; za pośrednictwem Szkolenioteki możliwe jest dokonanie Zakupu Szkoleń oferowanych przez Edolando.com,

 7. Panel Platformy – moduł Panelu pozwalający Użytkownikowi m.in. na kompleksowe zarządzanie Uczestnikami, Szkoleniami i innymi funkcjonalnościami udostępnionymi Użytkownikowi i Uczestnikom (w zakresie ustalonym przez Użytkownika), m.in.:

 • import i eksport lub usunięcie materiałów szkoleniowych wgranych przez Użytkownika,

 • import Szkoleń online i innych materiałów z Kreatora szkoleń,

 1. Szkolenioteka – moduł Panelu widoczny dla zalogowanych Użytkowników i Uczestników, w którym udostępnione są informacje o Szkoleniach oferowanych przez Trenerów lub Operatora w Serwisie, oraz w którym można dokonać Zakupu Szkolenia, a także zgłoszenia potrzeb szkoleniowych; dostęp zalogowanych Uczestników do Szkolenioteki może zostać ograniczony lub wyłączony przez zarządzającego nimi Użytkownika,

 2. Moduły kompetencji – moduły Szkolenioteki, pozwalające na zbieranie potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez Użytkowników i Uczestników; potrzeby szkoleniowe zgłaszane za pośrednictwem Modułów kompetencji mają charakter informacyjny dla Operatora i nie są tożsame ze zgłoszeniem przez Użytkownika zapotrzebowania na Usługę Szkolenia na zamówienie,

 3. Katalog – moduł Panelu zawierający Szkolenia zakupione (Szkolenia zewnętrzne) lub wgrane (Szkolenia wewnętrzne) przez Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik może udostępnić Szkolenia Uczestnikom, wyłącznie w ramach danej Jednostki organizacyjnej; Uczestnicy, poprzez wybranie Szkoleń udostępnionych im w Katalogu, decydują do których z nich chcą uzyskać dostęp,

 4. Moje Szkolenia – moduł Panelu widoczny dla zalogowanych Uczestników, w którym udostępnione są informacje o Szkoleniach, do których Uczestnicy aktualnie posiadają dostęp, spośród wszystkich Szkoleń udostępnionych im przez Użytkownika w Katalogu,

 5. Sklep – moduł ecommerce Szkolenioteki, w którym możliwie jest dokonanie Zakupu Szkoleń oferowanych przez Trenerów za pośrednictwem Serwisu,

 6. Usługa – świadczenie oferowane w Serwisie na rzecz Użytkowników i Uczestników; podstawowe rodzaje Usług to:

 • Pakiet – oferowany przez Operatora i pozwalający na świadczenie Usług w ramach określonego dostępu funkcjonalnego do Panelu i Szkoleń wewnętrznych, poprzez nabycie uprawnień do zarządzania Platformą za pośrednictwem Panelu Platformy,

 • Szkolenie – rodzaj Usługi dostępnej i opublikowanej w Szkoleniotece, której autorem i podmiotem oferującym jest Trener

 1. Szkolenie – rodzaj Usługi dostarczonej przez Trenera i opublikowanej w Sklepie; wyróżnia się następujące rodzaje Szkoleń:

 • Szkolenia online – szkolenia internetowe oferowane Użytkownikom przez Trenerów w Serwisie, za których zawartość merytoryczną wyłączną odpowiedzialność ponosi Trener będący autorem tego szkolenia,

 • Szkolenia stacjonarne – szkolenia przeprowadzane w określonym miejscu i czasie dla ograniczonej grupy odbiorców, oferowane Użytkownikom przez Trenerów w Serwisie, za których zawartość merytoryczną i realizację wyłączną odpowiedzialność ponosi Trener,

oraz:

 • Szkolenia zewnętrzne – Szkolenia online i Szkolenia stacjonarne oferowane przez Trenerów w Serwisie, do których dostęp uzyskać może limitowana ilość Uczestników, zależna od parametrów wybranych przez Użytkownika podczas Zakupu w Sklepie lub zmodyfikowanych (w zakresie ilości Uczestników mogących uzyskać dostęp do Szkolenia zewnętrznego) podczas korzystania ze Szkolenia online,

 • Szkolenia wewnętrzne – Szkolenia online wgrane przez Użytkownika, a także organizowane przez tego Użytkownika Szkolenia stacjonarne, do których dostęp uzyskać może nieograniczona liczna wskazanych przez niego Uczestników w ramach danej Jednostki organizacyjnej, po dokonaniu przez Użytkownika Zakupu Pakietu,

 1. Szkolenie na zamówienie – usługa umożliwiająca realizację na rzecz Użytkowników i Uczestników metodyki, koncepcji, scenariusza, grafik, nagrań wideo, administracji, doradztwa, marketingu i sprzedaży Szkoleń online oraz innych Usług znajdujących się w zakresie kompetencyjnym realizowanym przez Operatora oraz podmioty z nim współpracujące, polegająca na oferowaniu usług wykwalifikowanej kadry w zakresie m.in. pomocy w przygotowaniu za dodatkową opłatą szkolenia, o którą Użytkownik może wnioskować w Panelu, i która, w razie podjęcia przez Operatora decyzji o jej realizacji, zostanie wykonana i potwierdzona drogą mailową; samo zgłoszenie przez Użytkownika zapotrzebowania na Usługę Szkolenia na zamówienie, nie jest jednoznaczne z przyjęciem go do realizacji przez Operatora,

 2. Tworzenie Webinarów – usługa umożliwiająca stworzenie i przeprowadzenie internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a jego uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi,

 3. Kreator Szkoleń – moduł Panelu pozwalający Użytkownikom tworzenie i modyfikowanie Szkoleń online, umożliwiający eksport materiałów szkoleniowych do Panelu Platformy,

 4. Rejestracja – rejestracja w Serwisie przez Użytkownika lub Uczestnika, wymagająca podania podstawowych informacji umożliwiających stworzenie Konta, polegające na:

 • Rejestracja Użytkownika – rejestracja w Serwisie w roli Biznes lub Trener, która pozwala na nadanie odpowiedniego dostępu do Panelu administracyjnego, a także nadanie uprawnień Uczestników; Rejestracja Użytkownika wymaga podania danych dostępnych w formularzu www.edolando.com/konto lub www.courses.edolando.com/checkout-checkout

 • Rejestracja Uczestnika – udzielenie wybranym przez Użytkownika osobom fizycznym dostępu do odpowiednich Usług wybranych przez Użytkownika i wskazanych w Panelu,

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, która po akceptacji Regulaminu uzyskała dostęp do Usług oferowanych przez Operatora, zgodnie z wybranym przez siebie zakresem Usług, posiadająca nadrzędne uprawnienia administracyjne względem Uczestnika; Użytkownik rejestruje się w roli Biznes lub Trener:

 • Biznes – Użytkownik zarejestrowany w roli Biznes uzyskuje bezpłatny dostęp do Panelu na czas trwania Okresu próbnego, po upływie którego Użytkownik ten będzie mógł uzyskać odpłatny dostęp do wszelkich Usług oferowanych w Serwisie Użytkownikom w roli Biznes; po zakończeniu Okresu próbnego Użytkownik w roli Biznes nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek opłat, jednak ich nieuiszczenie może spowodować ograniczenie dostępu do niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu,

 • Trener – Użytkownikowi zarejestrowanemu w roli Trenera przysługuje stały dostęp do Panelu umożliwiającego tworzenie Szkoleń online z możliwością ich Publikacji w Szkoleniotece i Sklepie oraz możliwość rozszerzenia Usługi o dowolny Pakiet,

 1. Uczestnik – osoba fizyczna która została zaproszona do przejścia danego, dedykowanego dla niej Szkolenia, ćwiczenia, testu lub innego materiału dostępnego w Serwisie, której uprawnienia do Panelu nadaje Użytkownik lub Operator,

 2. Konto – podstrona Serwisu z dostępem ograniczonym przez Login i Hasło, umożliwiająca Użytkownikom i Uczestnikom zarządzanie wprowadzonymi przez nich danymi oraz aktywne uczestnictwo w Serwisie,

 3. Login – adres mailowy Użytkownika, a w przypadku Uczestnika wybrany przez Użytkownika ciąg znaków będący jednocześnie jego identyfikatorem w Serwisie, którego wpisanie łącznie z Hasłem warunkuje dostęp do Panelu i Konta; Login Uczestnika nie może być zwrotem powszechnie uznanym za obraźliwe, naruszać praw osób trzecich, ani godzić w dobre obyczaje,

 4. Hasło – ciąg o długości przynajmniej ośmiu znaków, na które składają się litery i cyfry i znaki specjalne, którego wpisanie łącznie z Loginem warunkuje dostęp do Panelu i Konta,

 5. Aktywny Uczestnik – Uczestnik, który może dokonać logowania do Panelu, i który podlega Płatnościom rozliczanym w ramach Usługi,

 6. Archiwizowany Uczestnik – profil Uczestnika, którego Konto zostało przeniesione do archiwum przez Użytkownika lub Operatora i jest dezaktywowane, przy jednoczesnym zachowaniu wyborów/danych statystycznych dokonywanych przez tego Uczestnika w ramach Serwisu, i nie pozwala na zalogowanie Uczestnika, a Użytkownikowi pozwala na przypisanie w to miejsce innego Uczestnika w ramach zakupionego Pakietu i Okresu subskrypcji,

 7. Zakup – nabycie lub zamówienie przez Użytkownika Usługi zgodnej z jej opisem i Ceną oraz zdefiniowanymi przez Użytkownika parametrami, np. Okresem subskrypcji lub Okresem dostępności Szkolenia,

 8. Cena – ustalona przez Operatora lub Trenera wartość Usługi oferowanej w Serwisie,

 9. Koszyk – podsumowanie wybranych przez Użytkownika Usług, umożliwiające dokonanie wyboru parametrów Zakupu, takich jak wskazanie liczy Uczestników, okresu świadczenia Usług, rodzaju Pakietu oraz ewentualnych dodatkowych Usług z podaniem Ceny każdej z nich, a następnie kierujące do Płatności, poprzez którą następuje Zakup lub potwierdzenie zamówienia wybranych Usług, przedłużenie okresu ich świadczenia oraz aktualizacja ich parametrów,

 10. Płatność – opłata jednorazowa lub cykliczna, dokonywana przez Użytkownika na rzecz Operatora lub Trenera za udzielenie mu dostępu do wybranych przez niego Usług, zgodnie z parametrami i Ceną wskazaną w Koszyku; Płatność następuje za pośrednictwem Integratora Płatności, a proces jej realizacji opisany został w Regulaminie Płatności,

 11. Opłata jednorazowa – jednorazowa Płatność uiszczana przez Użytkownika, warunkująca uzyskanie przez Użytkownika i wskazanych przez niego Uczestników dostępu do wybranych Usług oferowanych w Serwisie,

 12. Opata cykliczna – Płatność uiszczana przez Użytkownika w sposób cykliczny, przez cały okres korzystania z Usług, umożliwiająca posiadanie stałego dostępu przez Użytkownika i wskazanych przez niego Uczestników do wybranych Usług oferowanych w Serwisie,

 13. Okres subskrypcji lub Okres dostępności Szkolenia – potwierdzony dokonaniem Płatności przez Użytkownika okres czasu, podczas którego Użytkownik i wskazani przez niego Uczestnicy będą mieli możliwość korzystania z wybranych Usług, w zakresie zdefiniowanym w Koszyku przed dokonaniem Płatności; domyślnym okresem dostępności zakupionego Szkolenia jest jeden rok kalendarzowy od dnia dokonania Płatności, chyba że podczas Zakupu Użytkownik wybrał inny udostępniony okres,

 14. Okres próbny – niepodlegający opłacie czternastodniowy okres czasu, podczas którego Użytkownik zarejestrowany w roli Biznes uzyskuje bezpłatny dostęp do Panelu, a po upływie którego dalszy dostęp funkcjonalności Serwisu może być uzależniony od dokonania Płatności,

 15. Rabat – rabat cenowy, który wedle uznania Operatora może zostać udzielony danemu, części bądź wszystkim Użytkownikom, powodujący pomniejszenie należności którą Użytkownik zobowiązany jest uiścić na rzecz Operatora z tytułu zakupienia lub zamówienia Usług; udzielenie Rabatu może być uzależnione od okoliczności takich jak ilość Uczestników, Okres subskrypcji czy posiadanie dedykowanego kodu rabatowego, przy czym nie jest to katalog zamknięty podstaw udzielenia Rabatu; Rabat może zostać udzielony także przez Trenera oferującego swoje Szkolenie w Serwisie, w granicach ustalonych przez Operatora,

 16. Integrator Płatności – podmiot pośredniczący w realizacji Płatności pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem lub Użytkownikiem a Trenerem, w sposób i na zasadach opisanych w Regulaminie Płatności,

 17. Publikacja Szkolenia – wyrażenie przez Trenera chęci umieszczenia w Szkoleniotece i Sklepie Szkolenia oferowanego pozostałym Użytkownikom i Uczestnikom; pojawienie się Szkolenia w Szkoleniotece uzależnione jest od zaakceptowania tego Szkolenia przez Operatora, który może je odrzucić bez konieczności wskazania przyczyny braku akceptacji; szczegółowe zasady umieszczania przez Trenerów Szkoleń w Szkoleniotece ujęte zostały w Regulaminie Dostawców,

 18. Jednostka organizacyjna – grupa stworzona w ramach Panelu przez Użytkownika, w ramach której zrzeszeni są wskazani przez niego Uczestnicy, mogący korzystać z Usług, do których dostęp udzielił im Użytkownik lub Operator.

§ 2

 1. Właścicielem Serwisu jest Operator.

 2. Usługi oferowane w Serwisie świadczone są przez Operatora lub przez Trenerów. W przypadku Usług świadczonych przez Trenerów, Operator pośredniczy jedynie w ich realizacji, udostępniając danemu Trenerowi możliwość oferowania Usług w Serwisie. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za sposób realizacji Usług świadczonych przez Trenerów, w tym w szczególności za ich zawartość merytoryczną.

 3. Operator świadczy Usługi polegające w szczególności na udostępnieniu Użytkownikom narzędzi do tworzenia, zarządzania i dystrybucji Szkoleń online oraz wskazanymi przez Użytkownika Uczestnikami. Zakres Usług udostępnionych danemu Użytkownikowi zależy od indywidualnych potrzeb Użytkownika, wyrażonych podczas personalizacji Panelu oraz parametrów wskazanych w Koszyku.

 4. Operator świadczy także Usługi polegające na udostępnianiu w Serwisie informacji o Szkoleniach stacjonarnych organizowanych przez Trenerów, na zasadach opisanych w dalszej części Regulaminu.

§ 3
PODSTAWA REALIZACJI USŁUG

 1. Z wyłączeniem Okresu próbnego, korzystanie z Usług jest odpłatne, z zastrzeżeniem wyjątków wprost wskazanych w Regulaminie, a podstawą ich aktywacji jest dokonanie Płatności przez Użytkownika na rzecz Operatora, w wysokości zgodnej z Ceną wskazaną w Koszyku.

 2. Realizacja Usługi możliwa jest wyłącznie po dokonaniu Rejestracji w Serwisie, podczas której Użytkownik poda swoje prawdziwe i aktualne dane wskazane w formularzu rejestracyjnym.

 3. Podczas Rejestracji w Serwisie Użytkownik wybiera rolę, w jakiej chce występować – Biznes lub Trener. W przypadku rejestracji jako Trener, korzystanie z części Usług dedykowanych Trenerowi jest bezpłatne, chyba że Trener zdecyduje się na wersję płatną Konta poprzez Zakup odpowiedniego Pakietu. Wersja płatna Konta może zostać aktywowana podczas Rejestracji lub w późniejszym okresie czasu zgodnie z parametrami z Koszyka.

 4. Podczas dokonywania Zakupu lub zamówienia Usługi, należy wybrać jej rodzaj, zgodnie z ofertą zawartą w Serwisie.

 5. Dokonanie pierwszej Płatności jest rozumiane jako chęć zawarcia umowy, w oparciu o którą realizowane będą wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika, Uczestnika i Operatora. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach opisanych w § 7 Regulaminu.

 6. Operator podejmuje działania zmierzające do weryfikacji Trenerów oferujących Szkolenia w Serwisie, w tym w szczególności w zakresie posiadanych przez nich kompetencji oraz jakości oferowanych Szkoleń, przy czym Operator nie ponosi odpowiedzialności za realizację praw i obowiązków przez Trenerów, którzy oferują Szkolenia w Serwisie.

 7. Zakres świadczonej Usługi przez Operatora na rzecz Użytkownika i Uczestnika określa wybrana przez Użytkownika zawartość Koszyka w chwili dokonania Płatności za wybrane Usługi.

 8. W przypadku wystąpienia podstaw do odmowy zawarcia umowy przez Operatora, może on odmówić jej zawarcia, o czym niezwłocznie powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z adresu mailowego wskazanego podczas Rejestracji. W przypadku odmowy zawarcia umowy Użytkownik nie zostanie obciążany żadnymi kosztami, a kwota zapłacona przez niego kwota pieniężna zostanie mu zwrócona.

 9. W przypadku nieprzekazania Użytkownikowi przez Operatora niezwłocznej informacji o odmowie zawarcia umowy i jej podstawie, umowę uważa się za zawartą z chwilą prawidłowego zrealizowania pierwszej Płatności. Operator zastrzega możliwość odmowy zawarcia umowy także w przypadku zakwestionowania płatności przez Integratora płatności w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz wewnętrzne regulacje Integratora Płatności.

 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w procesie rejestracji lub świadczeniu Usługi wynikające z przyczyn od niego niezależnych, takich jak zaksięgowanie Płatności na rachunku bankowym.

§ 4
REALIZACJA USŁUG

 1. Realizacja Usług na rzecz Użytkownika rozpocznie się po odnotowaniu przez Operatora prawidłowej realizacji Płatności przez Użytkownika.

 2. Realizacja Usług na rzecz Użytkownika będącego konsumentem rozpocznie się niezwłocznie po dokonaniu przez niego Płatności, o ile złoży on oświadczenie, o którym mowa w § 7 ust. 5 i 6 Regulaminu.

 3. W ramach świadczonych Usług Operator, poza działaniami ujętymi w § 2 ust. 3 i 4 Regulaminu, a także umożliwieniem Trenerem oferowania przez nich Szkoleń w Serwisie, zobowiązuje się do:

 1. umożliwienia dokonania Rejestracji,

 2. utrzymania Serwisu i Panelu zgodnie z zamówionymi przez Użytkownika Usługami w zakresie określonym i opłaconym w Koszyku; zwiększenie zakresu Usług oferowanych przez Operatora oraz wprowadzenie przez Operatora rozwiązań mających ułatwić i udoskonalić korzystanie z Usług przez Użytkowników i Uczestników, nie narusza obowiązku utrzymania Serwisu i Panelu zgodnie z zamówionymi przez Użytkownika Usługami,

 3. umożliwienia dokonania logowania Użytkownikom oraz Uczestnikom zgodnie z przydzielonym im zakresem uprawnień.

 1. Operator świadczy również Usługi objęte Modułami kompetencji, które w szczególności polegają na:

 1. określaniu i gromadzeniu potrzeb szkoleniowych i rozwojowych dla danej Jednostki organizacyjnej,

 2. domyślnym wyrażeniu przez Użytkowników zgody, która umożliwia wykorzystanie Modułów kompetencji Uczestnikowi danej Jednostki organizacyjnej, w wyniku czego aktualizuje się możliwość anonimowego, to jest bez możliwości zidentyfikowania Użytkowników, Uczestników lub Jednostek organizacyjnych, przekazania listy kompetencji do Trenera w celu przygotowania dedykowanych dla tychże Użytkowników Szkoleń,

 3. Szkolenia online przygotowywane jest przez Operatora lub innych Użytkowników o tych samych kompetencjach, co wskazane przez Uczestników i Użytkowników, które mogą im zostać zaproponowane do Zakupu w ich Panelu lub Stronie informacyjnej,

 4. Usługi świadczone w ramach Modułów kompetencji mogą zostać wyłączone dla danego Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ankiecie początkowej lub po skontaktowaniu się z Operatorem.

 1. Niezależnie od możliwości tworzenia szkoleń online z uwzględnieniem Modułów kompetencji, Operator udostępnia Użytkownikom Kreator szkoleń polegający na umożliwieniu im tworzenia własnych Szkoleń online, przeznaczonych jedynie na własne potrzeby, przy czym korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Platformy.

 2. Operator oferuje Użytkownikom i Uczestnikom Usługę w postaci Szkolenia na zamówienie, którego zasady działania w szczególności polegają na:

 1. możliwości wzbogacenia posiadanych przez Użytkowników materiałów lub materiałów im udostępnionych przez Operatora przez zespół odpowiedzialny za realizację Usługi Szkolenia na zamówienie,

 2. zgłoszenie przez Użytkownika zapotrzebowania na Usługę Szkolenia na zamówienie odbywa się za pomocą adresu email dostępnego na stronie www.edolando.com/kontakt ,

 3. zgłoszenie dokonane przez Użytkownika nie jest dla Operatora wiążące i może spotkać się z odmową zrealizowania Szkolenia na zamówienie bez podania przyczyny,

 4. po dokonaniu zgłoszenia wskazanego powyżej, w razie zainteresowania realizacją Szkolenia na zamówienie, Operator dokonuje wyceny jego wykonania i przekazuje Użytkownikowi informację obejmującą warunki realizacji, w tym w szczególności Cenę, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany podczas Rejestracji,

 5. ostateczne potwierdzenie rozpoczęcia korzystania z Usługi Szkolenia na zamówienie wymaga zatwierdzenia przez Użytkownika warunków wskazanych przez Operatora, w tym w szczególności zaproponowanej Ceny, co powinno nastąpić także za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres info@edolando.com lub inny adres wskazany Użytkownikowi przez Operatora,

 6. w przypadku niezatwierdzenia przez Użytkownika warunków zaproponowanych przez Operatora w terminie siedmiu dni, uznaje się, że Użytkownik nie jest zainteresowany skorzystaniem ze Szkolenia na zamówienie.

 1. Operator oferuje Użytkownikom i Uczestnikom Usług w postaci Tworzenia Webinarów, które zasady polegają w szczególności na:

 1. możliwości tworzenia i przeprowadzania webinarów w opcji bezpłatnej, dostępnej dla wszystkich Użytkowników, niezależnie od zakresu Usług, z których korzystają, możliwość przeprowadzania webinarów do dwudziestu pięciu Uczestników; wybór terminu jest ograniczony i podyktowany aktualną dostępnością pokoju webinarowego,

 2. skorzystanie z Usługi webinarów przez Użytkowników i/ lub Uczestników jest jednoznaczne z akceptacją przez nich zapisów Polityki Prywatności oraz Regulaminu Świadczenia Usług podwykonawcy Operatora, które można znaleźć na stronie https://clickmeeting.com/pl/legal

 1. Użytkownicy mogą wybrać i skorzystać, niezależnie od Usług opisanych w § 4 ust. 3 – 7 Regulaminu, z Usług dodatkowych, które wskazane zostały w Koszyku.

 2. Zakupu lub zamówienia Usług oferowanych w Serwisie mogą dokonać także osoby, które nie dokonały Rejestracji. Przed dokonaniem Płatności będą one zobowiązane do podania danych, o których mowa w § 1 ust. 3 lit. q) tiret pierwszy oraz zaakceptowania Regulaminu, Regulaminu płatności i Polityki prywatności. Podanie danych nieprawdziwych lub błędnych spowoduje niezrealizowanie, a w przypadku późniejszego wykrycia nieprawidłowości wstrzymanie realizacji, Usługi. Zakup lub zamówienie Usług w tym trybie skutkować będzie dokonaniem Rejestracji Użytkownika w roli Biznes.

 3. Usługi będą świadczone siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę, zgodnie z wybranymi parametrami określonymi w Koszyku.

 4. Operator niniejszym informuje, że wszelkie materiały przekazane Użytkownikom i/lub Uczestnikom w toku realizowania Usługi na ich rzecz, stanowią własność intelektualną Operatora, Trenerów lub innych podmiotów wskazanych z tych materiałach lub w ich opisie, wobec czego podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Materiały wykorzystane do tworzenia Szkoleń online przez Trenerów, podobnie jak same Szkolenia online, stanowią przedmiot ich wyłącznej własności, chyba że Trener wykorzystał je w oparciu o inną podstawę prawną, która umożliwiła mu ich Publikację.

 5. Operator niniejszym informuje, iż Użytkownik uprawniony jest do korzystania z udostępnionych mu materiałów w celu korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem oraz udostępnienia ich Uczestnikom wyłącznie przy wykorzystaniu Serwisu i w oparciu o jego funkcjonalności.

 6. Operator umożliwia Trenerom zamieszczenie w Serwisie informacji o organizowanych przez nich Szkoleniach stacjonarnych, przy czym Operator w żadnym zakresie nie uczestniczy w organizacji Szkoleń stacjonarnych. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie aspekty Szkolenia stacjonarnego, w tym w szczególności za jego przebieg, jakość, zawartość merytoryczną i wykorzystane materiały, ponosi Trener, który oferuje Szkolenie stacjonarne w Serwisie.

 7. Jeśli Użytkownik lub Uczestnik korzystają z materiałów własnych, w szczególności podczas tworzenia Szkoleń online oraz Szkoleń na własny użytek, korzystanie z tychże materiałów nie może naruszać jakichkolwiek uprawnień przysługującym osobom trzecim. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie względem Operatora z tytułu naruszenia przez Użytkowników lub Uczestników, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczeń, w tym także wszelkich kosztów, również ewentualnych kosztów postępowania sądowego i kosztów zastępstwa procesowego, zasądzonych od Operatora.

 8. Każdy Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie logo Użytkownika w Serwisie z informacją o współpracy Operatora i Użytkownika. Ewentualną prośbę o wycofanie tej zgody należy kierować do Operatora pod adresem info@edolando.com.

 9. Każde ze Szkoleń zewnętrznych, do których dostęp wykupił Użytkownik, posiada limitowaną ilość miejsc, z których skorzystać mogą Uczestnicy Jednostki organizacyjnej Użytkownika. Uzyskanie przez Uczestnika dostępu do jednego ze Szkoleń udostępnionych Uczestnikom przez Użytkownika, jest jednoznaczne z wykorzystaniem jednego z limitowanych miejsc wykupionych przez Użytkownika. Rezygnacja przez Uczestnika z dostępu do Szkolenia zewnętrznego lub wyłącznie dostępu przez Użytkownika, nie umożliwia ponownego wykorzystania tego miejsca przez tego samego lub innego Uczestnika.

 10. W trakcie obowiązywania wykupionego Pakietu Użytkownik może zmienić liczbę Uczestników oraz Pakiet na większy, przy czym dla skuteczności tej zmiany konieczne jest uiszczenie różnicy cenowej określonej w Koszyku. Zmniejszenie opłaconego już Pakietu również jest możliwe, jednakże nie powoduje zwrotu kosztów przez Operatora na rzecz Użytkownika.

 11. Uczestnicy występujący w ramach tej samej Jednostki organizacyjnej posiadają nielimitowany dostęp do Szkoleń wewnętrznych wgranych przez Użytkownika, o ile Użytkownik udostępni te Szkolenia wewnętrzne Uczestnikom. Rezygnacja przez Uczestnika z dostępu do Szkolenia wewnętrznego lub wyłącznie dostępu przez Użytkownika, nie wyłącza możliwości uzyskania do niego ponownego dostępu przez tego samego Uczestnika.

 12. Zmiana lub przedłużenie Pakietu obowiązuje od momentu zarejestrowania Płatności, a jeżeli Użytkownikowi dokonującemu przedłużenia został niewykorzystany Okres subskrypcji, zostanie on dodany do nowo wykupionego Okresu subskrypcji.

§ 5
KWESTIE TECHNICZNE

 1. Operator uprawniony jest do wprowadzania modyfikacji technicznych do sposobu realizacji Usługi oraz Regulaminu, które mają na celu usprawnienie korzystania z Usług oferowanych przez Operatora i/lub wprowadzenie nowych Usług, które będą dostępne dla Użytkowników i Uczestników.

 2. Operator przewiduje przerwy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu i realizacji Usług i z przyczyn technicznych, przy czym przerwa techniczna trwająca nie dłużej niż dwadzieścia cztery godziny nie uprawnia Użytkowników i/lub Uczestników do wystąpienia z jakikolwiek roszczeniem względem Operatora.

 3. Operator zapewnia niezbędne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zminimalizować zagrożenie bezpieczeństwa realizacji Usługi.

 4. W przypadku wystąpienia przerwy technicznej w realizacji Usługi trwającej ponad dwadzieścia cztery godziny, Operator na pisemny wniosek Użytkownika przedłuży Okres abonamentowy o czas trwania przerwy technicznej.

 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn wynikających z działań lub zaniechań osób trzecich oraz w przypadku wystąpienia siły wyższej.

 6. Operator niniejszym wskazuje, że dla swobodnego korzystania z oferowanych przez niego Usług, Użytkownik powinien dysponować sprzętem technicznym o parametrach technicznych nie niższych niż:

Kompatybilne przeglądarki
 • Chrome (w najnowszej stabilnej wersji)

 • Firefox (w najnowszej stabilnej wersji)

 • Opera (w najnowszej stabilnej wersji)

 • Oraz kompatybilne urządzenia typu z komputerami desktop, notebookami oraz urządzeniami mobilnymi, które mają dostęp do sieci Internet.

Wspieramy systemy operacyjne, które mają wsparcie od producenta.

§ 6
ROZLICZENIA

 1. Operator wystawi i wyśle Użytkownikowi fakturę VAT każdorazowo w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania Płatności.

 2. Za moment otrzymania przez Operatora Płatności przyjmuje się dzień jej prawidłowego zrealizowania za pośrednictwem Integratora Płatności, co zostanie potwierdzone stosownym komunikatem, uzależnionym od wybranej formy płatności.

 3. W przypadku nieodnotowania wpływu Opłaty cyklicznej, Operator wezwie Użytkownika do zapłaty brakującej Opłaty cyklicznej, wysyłając stosowne powiadomienie na wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres mailowy. W przypadku niedokonania zapłaty w terminie zakreślonym w powiadomieniu, Operator uprawniony jest do wstrzymania bądź ograniczenia realizacji Usługi na rzecz Użytkownika i Uczestników.

 4. W przypadku nieodnotowania wpływu Opłaty jednorazowej, Operator nie udzieli Użytkownikowi i Uczestnikom dostępu do wybranej przez niego Usługi, z którym to dostępem wiąże się obowiązek uiszczenia Płatności.

 5. Dostęp do Usług oferowanych w Serwisie warunkowany jest uiszczeniem Opłaty cyklicznej lub Opłaty jednorazowej, nigdy obu tych Płatności jednocześnie za tę samą Usługę.

 6. Użytkownik ponosi wszelkie konsekwencje błędnego dokonania wpłaty lub w sposób utrudniający jej identyfikację, w tym także ewentualną konsekwencję w postaci wstrzymania realizacji Usługi na rzecz Użytkownika.

 7. Operator dopuszcza możliwość zastosowania preferencyjnych warunków cenowych dla Użytkowników, którzy w ramach wybranego przez siebie Pakietu wskażą preferowaną przez Operatora, a wskazaną w Koszyku, liczbę Uczestników (Rabat). Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Operator wskazuje, iż niniejsze postanowienie wprowadza jedynie możliwość zastosowania warunków preferencyjnych, przy czym nie stanowi źródła Obowiązku dla Operatora. Szczegóły dotyczące ewentualnych preferencyjnych warunków płatności ujęte zostaną w Koszyku.

§ 7
ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Rozwiązanie umowy może nastąpić poprzez:

 1. upływ terminu, na jaki zawarta została umowa, to jest upływ ostatniego dnia przewidzianego Okresem subskrypcji lub Okres dostępności szkolenia,

 2. upływ terminu, na jaki zawarta została umowa, to jest upływ czasu, na jaki Użytkownik uzyskał dostęp do Usługi na skutek uiszczenia Opłaty jednorazowej,

 3. wypowiedzenie umowy przez Operatora lub Użytkownika bez podania przyczyny, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia,

 4. wypowiedzenie umowy przez Operatora lub Użytkownika bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia obowiązków przez Operatora lub Użytkownika, w tym w szczególności obowiązków wskazanych w Regulaminie lub w innych dokumentach wewnętrznych Operatora – Regulaminie płatności i Regulaminie Dostawców.

 1. wypowiedzenie umowy musi nastąpić w formie pisemnej i zostać przesłane drugiej stronie listem poleconym wskazany przez nią adres:

 • w przypadku Operatora – adres wskazany w § 1 pkt 3 lit. a) Regulaminu,

 • w przypadku Użytkownika – adres wskazany podczas Rejestracji.

 1. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika na podstawie § 7 ust. 1 lit. c) Regulaminu, Użytkownikowi nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot płatności dokonanej na rzecz Operatora w celu uzyskania dostępu do Usługi.

 2. Niezależnie od możliwości rozwiązania umowy w sposób wskazany w § 7 ust. 1 Regulaminu, Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie czternastu dni od dnia dokonania pierwszej Płatności, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 7 ust. 5 Regulaminu.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem, jeśli realizacja Usług na jego rzecz (spełnianie świadczeń) rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy, czego podstawę prawną stanowi art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 4. W przypadkach innych niż wskazany w § 7 ust. 5 Regulaminu, dla odstąpienia od umowy konieczne jest przesłanie przez Użytkownika będącego konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy za adres Operatora, z zachowaniem terminu czternastu dni od dnia dokonania pierwszej Płatności.

 5. Użytkownik będący konsumentem może złożyć oświadczenie obejmujące wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług na jego rzecz i jednoczesne zrzeczenie się prawa odstąpienia od umowy w Koszyku, przed dokonaniem Płatności. Złożenie tego oświadczenia i dokonanie Płatności uniemożliwia Użytkownikowi będącemu konsumentem skuteczne odstąpienie od umowy zawartej na odległość od momentu, w którym Operator zacznie świadczyć na jego rzecz zakupione lub zamówione Usługi.

§ 8
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora należy kierować na adres email info@edolando.com lub na adres korespondencyjny Operatora: Edolando sp. z o.o. : ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź. Operator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie Użytkownikom i Uczestnikom stałego dostępu do zakupionych lub zamówionych przez nich Usług, oznaczającego możliwość nieprzerwanego korzystania z tychże Usług.

 2. Z uwagi na specyfikę Usługi Tworzenia Webinarów w opcji bezpłatnej, w tym w szczególności jej nieodpłatny charakter, Operator nie przewiduje możliwości składania reklamacji w razie niedziałania lub nieprawidłowego działania tejże Usługi.

 3. Reklamacja może zostać złożona w terminie czternastu dni od dnia wystąpienia zawinionego przez Operatora zdarzenia, które spowodowało szkodę u Użytkownika, w szczególności polegającą na stwierdzeniu niewłaściwego, to jest niezgodne z opisem Usługi zawartym w Regulaminie w Serwisie, działania Usługi.

 4. Szkoda poniesiona przez Użytkownika, za którą Operator może ponosić odpowiedzialność, obejmuje wyłącznie poniesione straty, z wyłączeniem utraconych korzyści.

 5. Reklamacja, aby mogła zostać rozpatrzona przez Operatora, powinna zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko Użytkownika oraz jego login, a także ewentualnie login Uczestnika, jeśli to Uczestnika dotyczyło zdarzenie objęte reklamacją – w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną

lub

 1. firmę Użytkownika oraz jego login, a także ewentualnie login Uczestnika, jeśli to Uczestnika dotyczyło zdarzenie objęte reklamacją – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

 2. adres zamieszkania Użytkownika – w przypadku osoby fizycznej

lub

 1. adres siedziby Użytkownika – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

 2. dokładny opis przyczyn będących podstawą złożenia reklamacji

 1. Rozstrzygnięcie reklamacji może polegać na jej uwzględnieniu – wtedy Operator zaproponuje działania naprawcze, które będą miały na celu naprawienie szkody poniesionej przez Użytkownika, lub uznaniu reklamacji za bezzasadną.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania, a o jej rozstrzygnięciu Użytkownik zostanie powiadomiony na adres email wskazany podczas Rejestracji w Serwisie.

 3. Użytkownik zgłasza w formie reklamacji zarówno własne zastrzeżenia wobec świadczonych Usług, jak i zastrzeżenia Uczestników. Uczestnik może samodzielnie złożyć reklamację wyłącznie w przypadku wykupienia przez Użytkownika u Operatora dodatkowej Usługi HelpDesku, która została opisana w Koszyku.

 4. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika stanowiska przedstawionego przez Operatora w rozstrzygnięciu reklamacji, przysługuje mu prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia reklamacji.

 5. W przypadku złożenia przez Użytkownika wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Operator zajmie stanowisko względem tego wniosku w terminie czternastu dni od dnia jego otrzymania. Stanowisko to zostanie wysłane Użytkownikowi na adres email wskazany przez niego podczas Rejestracji w Serwisie.

 6. Stanowisko przedstawione przez Operatora wobec wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest ostateczne w toku postępowania reklamacyjnego.

 7. Użytkownik może dochodzić roszczeń wobec Operatora dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w Regulaminie.

 8. Reklamacje dotyczące Płatności dokonywanych przez Użytkowników rozpatrywane są w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 5 Regulaminu płatności.

 9. Wobec treści § 4 ust. 10 Regulaminu, Operator nie przewiduje możliwości składania reklamacji dotyczących Szkoleń stacjonarnych, w szczególności wynikających z braku ich realizacji lub niewłaściwej realizacji. Wyłączną odpowiedzialność za organizację i przebieg Szkoleń stacjonarnych ponosi Trener oferujący Szkolenie stacjonarne w Serwisie. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Szkolenia stacjonarnego przez Trenera, Operator, na wniosek Użytkownika, może udzielić Użytkownikowi informacji niezbędnych dla dochodzenia roszczeń z tego tytułu bezpośrednio od Trenera.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strony dopuszczają wymianę korespondencji w celu realizacji wzajemnych praw i obowiązków za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że w Regulaminie lub innym dokumencie kształtującym wzajemne prawa i obowiązki wskazano inaczej.

 2. Wszelkie spory powstałe w toku realizacji wzajemnych praw i obowiązków rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla Operatora.

 3. Dokonując rejestracji i zamawiając usługę Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu.

 4. Operator informuje, iż dla pełnego korzystania z oferowanych przez niego Usług, poza koniecznością zaakceptowania niniejszego Regulaminu, niezbędne jest także zaakceptowanie Polityki prywatności oraz Regulaminu płatności, a w razie występowania w roli Trenera, także Regulaminu Dostawców. Dokonanie Płatności na rzecz Operatora jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu płatności, a Publikacja Szkolenia w Serwisie z akceptacją Regulaminu Dostawców.

 5. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu, a jedynie nieważnego postanowienia, w miejsce którego wejdą postanowienia odpowiadające intencją stron.

 6. W przypadku wprowadzenia zmian w treści Regulaminu, Operator zawiadomi o tym fakcie za pośrednictwem Serwisu co najmniej siedem dni przed planowanym dniem rozpoczęcia obowiązywania tychże zmian. Operator informuje iż wprowadzenie zmian w treści Regulaminu może być również spowodowane wymogami podmiotów współpracujących z Operatorem, w tym w szczególności w zakresie obsługi płatności dokonywanych przez Użytkowników.